www.archive-no-2012.com » NO » U » UNE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 497 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Startsiden - Utlendingsnemnda
  Descriptive info: .. Gå direkte til innhold.. Kontakt.. Nettstedskart.. Spørsmål og svar.. Søk.. Sakstyper.. Saksgang.. Praksis.. Statistikk.. Aktuelt.. Om UNE.. UNE behandler klager over avslag truffet av.. Utlendingsdirektoratet (UDI).. Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon.. (Landinfo).. Fagdepartement for regelverk og politikk er.. Justis- og beredskapsdepartementet (JD).. UNEs kjerneverdier: Pålitelighet, åpenhet og respekt.. Forsiden.. Nyheter.. Den avtroppende ”mytterist”.. (13.. 06.. 2012).. Ingunn-Sofie Aursnes ny UNE-direktør.. (15.. 05.. Hun ble i Statsråd i dag oppnevnt for en åremålsperiode på 6 år.. UNE opphever suspensjonen av utreiseplikt til Jemen.. (21.. 03.. UNE meiner at den generelle tryggleiksmessige situasjonen i  ...   utreiseplikt til Jemen.. Les flere nyhetssaker.. Menneskerettigheter.. Menneskerettighetene setter standard.. Retten til vern som flyktning.. Barns menneskerettigheter.. MR i Media.. Aftenposten 23.. 04.. 12 :.. Den grunnleggende verdi.. Dagbladet 12.. Hvilke menneskerettigheter i Grunnloven?.. Fritanke 17.. 02.. MR under press.. Les flere nyheter om MR i media.. Hurtigvalg.. UNE in other languages.. UNEs praksisbase.. Jobb i UNE.. Utlendingsforvaltningen.. Eksterne lenker.. For advokater.. For klagere.. For nemndmedlemmer.. For pressen.. Utlendingsnemnda, Stenersgaten 1 B/C, Postboks 8165 Dep.. 0034 Oslo.. Tlf: 21 08 50 00 Faks: 21 08 50 01.. Fotokrediteringer / Photo credits /DIV>" href="/om-oss/Fotokrediteringer--Photo-credits/">Fotokrediteringer / Photo credits..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kontakt UNE - Utlendingsnemnda
  Descriptive info: Forsiden.. Kontakt UNE.. Telefon:.. 21 08 50 00 (Sentralbord).. Faks:.. 21 08 50 01.. Epost:.. postmottak@une.. no.. Postadresse:.. Utlendingsnemnda.. Postboks 8165 dep.. Gateadresse:.. Stenersgt 1 B/C.. 0050 Oslo.. Publikumstjenesten.. Åpningstider:.. Mandag: 11:30 - 14:30.. Tirsdag-Fredag: 12:00 - 14:00.. Fra 15.. mai til 15.. september er publikumstjenesten åpen 11:30 - 14:30 på mandager og 11.. 30 -  ...   egen sak.. Før det tas kontakt med UNE, anbefaler vi at UNEs hjemmesider leses.. Sentralbordet har kort ventetid og besvarer spørsmål om hvor lang saksbehandlingstid som kan forventes.. Det er viktig å ha DUF-nummeret tilgjengelig.. Tjenesten er stengt juleaften og nyttårsaften, men har åpent fra 12-14 både 29.. 12 og 30.. 12.. Sist oppdatert 14.. 09.. 11..

  Original link path: /Kontakt/Kontaktpersoner-i-UNE/
  Open archive

 • Title: Nettstedskart - Utlendingsnemnda
  Descriptive info: Regler om beskyttelse (asyl).. Regler om opphold på humanitært grunnlag.. Familieinnvandring.. Tillatelse før innreise.. Regler om visum.. Oppholdstillatelse ifm arbeid.. Oppholdstillatelse ifm studier.. Utvisning.. Bortvisning.. EØS-borgere.. Permanent oppholdstillatelse.. Statsborgerskap.. Advokat eller fullmektig.. Gjennomføring av nemndmøte.. Oppgaver og ansvar for nemndmedlemmer.. Godtgjøring til nemndmedlemmer.. For tolker.. Interne retningslinjer..  ...   2007.. Praksisrapporter 2006.. Praksisrapporter 2005.. Praksisrapporter 2004.. Praksisrapporter 2003.. Praksisrapporter 2002.. Praksisrapporter 2001.. Praksisnotater.. Stornemnd.. Returstopp.. Behandlede saker.. Innkomne saker.. Restanser.. Saksbehandlingstid.. Artikler.. Pressemeldinger.. Kronikker og innlegg.. Artikler om praksis.. Andre artikler.. Redegjørelser.. Høringsuttalelser.. Årbøker.. Postjournal.. Dette er UNE.. Klagesaksbehandling.. Likebehandling.. Lover og forskrifter.. UNEs serviceerklæring.. Organisasjonskart..

  Original link path: /Nettstedskart/
  Open archive

 • Title: Spørsmål og svar - Utlendingsnemnda
  Descriptive info: Forskjellen mellom UNE og UDI.. Søknad om beskyttelse (asyl)/opphold.. Klageprosessen.. Advokatbistand.. Kontakt med saksbehandler.. Publikumstjeneste.. Midlertidig arbeidstillatelse?.. Utsatt iverksetting.. Frivillige organisasjoner.. 1.. UNE og UDI – hva er forskjellen.. Utlendingsnemnda (UNE) er en klageinstans.. Dette innebærer at det kun er saker som først er behandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI), som kan behandles av UNE.. UDI er den instansen som får inn søknader og meldinger om tillatelser og rettigheter for utlendinger.. Dersom UDI avslår slike søknader og meldinger, kan dette påklages.. Dersom UDI etter å ha behandlet klagen ikke omgjør vedtaket sitt, sendes saken videre til UNE for klagebehandling og endelig avgjørelse.. 2.. Hvorda søker jeg om beskyttelse/ oppholdstillatelse?.. Asylsøknad: Ved ankomst Norge skal du registrere seg hos politiet som asylsøker.. Se informasjon på UDIs hjemmesider:.. ”Saksbehandlingen av søknader om beskyttelse”.. Oppholdstillatelser: Alle søknader rettes til UDI:.. ”Arbeid og opphold".. Det er kun der slike søknader er avslått av UDI og påklaget av deg eller den du har gitt fullmakt, at saken kommer til UNE.. 3.. Når/hvordan kan jeg klage på avslag fra UDI.. Dersom UDI avslår din søknad har du rett til å klage.. Det er den vedtaket retter seg mot, parten, som har klagerett.. Dersom vedtaket gjelder deg, har altså du klagerett.. Videre har den person som har fullmakt fra deg til å opptre på dine vegne (en fullmektig) klagerett.. Klagen må være undertegnet deg eller din fullmektig.. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket ble mottatt av deg eller av din fullmektig.. Klagen må inneholde en redegjørelse for hvilket vedtak det klages over og hvilke feil du mener det er ved vedtaket.. Videre bør det opplyses hvorfor de påklagede forholdene er uriktige.. Klagen sendes via politiet til UDI som vurderer om vedtaket skal omgjøres eller endres evt tas til følge.. Dersom UDI kommer til at klagen ikke skal tas til følge eller bare delvis til følge, oversender UDI klagen til UNE for avgjørelse.. Se.. ”Hva skjer hvis du får avslag på søknaden om beskyttelse?.. Når klagen er avgjort av UNE, kan vedtaket ikke påklages videre.. UNEs vedtak kan imidlertid bringes inn for de alminnelige domstoler for rettslig prøving.. UNE behandler dessuten såkalte omgjøringsanmodninger, det vil si anmodninger om å endre endelige vedtak etter forvaltningsloven.. 4.. Advokatbistand.. Alle klagere har rett til å la seg bistå av en advokat eller annen representant på ethvert trinn av klagesaken.. Du avgjør selv hvem som skal representere deg.. Personer fra humanitære organisasjoner og andre kan også opptre som representant for deg.. Overfor forvaltningen kan du imidlertid bare benytte én fullmektig.. Du kan altså ikke samtidig la deg bistå rettslig av både en advokat og en annen representant i forbindelse med klagesaken.. Dersom du har søkt om beskyttelse og fått avslag, får du tildelt en advokat som kan hjelpe deg.. Advokaten er din medhjelper og skal være bindeledd mellom deg og norske myndigheter.. Advokaten skal passe på tidsfrister og se til at klagesaken din blir riktig behandlet.. Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.. v.. 5.. UNE har ikke fastsatte krav eller garantier for saksbehandlingstid.. Forventet saksbehandlingstid for ulike sakstyper er for tiden:.. Asyl/opphold på humanitært grunnlag.. 10 mnd.. Visum.. 4 mnd.. 6 mnd.. Oppholdstillatelser.. Familiegjenforening.. 8 mnd.. Andre saker.. Når en sak kommer til UNE, blir den fordelt til en saksbehandler.. Den enkelte saksbehandler har mange saker, og man behandler i utgangspunktet alle saker i den rekkefølgen de har kommet inn til UNE.. Noen saker krever mer arbeid, i form av for eksempel verifiseringer eller innhenting av ytterligere informasjon.. Dette kan tilsi at saksbehandlingen blir lenger enn det som ellers er antatt.. Videre skal noen typer saker prioriteres, og disse vil da kunne ha kortere saksbehandlingstid.. 6.. Kan jeg snakke med saksbehandler?.. Hvis du har en sak om beskyttelse til behandling, kan  ...   midlertidig arbeidstillatelse?.. Nei, UNE har ikke anledning til å gi deg midlertidig arbeidstillatelse.. Det er UDI (eventuelt politiet) som tar stilling til dette.. Hvis du vil jobbe mens du har en søknad om beskyttelse til behandling, kan du på visse vilkår få en midlertidig arbeidstillatelse.. Det kreves blant annet at asylintervju er gjennomført, at du har dokumentert din identitet og at du er over 18 år.. Det er viktig at du sier fra under asylintervjuet om du ønsker en midlertidig arbeidstillatelse, ellers må du søke eller be om dette skriftlig overfor UDI.. Det er UDI som da vil ta stilling til om du kan gis en slik tillatelse.. Dersom du ønsker midlertidig arbeidstillatelse etter at saken har kommet til UNE, må du søke om dette gjennom politiet.. Det er UDI eller politiet som behandler denne søknaden.. Hvis denne søknaden blir avslått, kan du ikke klage på dette vedtaket til UNE.. Det er bare hvis du har søkt om beskyttelse at du kan få midlertidig arbeidstillatelse.. Har du for eksempel søkt om familiegjenforening kan du ikke gis slik tillatelse.. Men har du søkt om arbeidstillatelse og fulgt de ordinære saksbehandlingsprosedyrer, kan du på gitte vilkår gis en foreløpig tillatelse.. Slik tillatelse gis normalt bare om det er sannsynlig at søknaden vil bli innvilget.. Du må uttrykkelig anmode om en slik tillatelse.. Det er da politiet og/eller UDI som vil ta stilling til anmodningen.. UNE har ikke anledning til å innvilge en foreløpig tillatelse, og du kan heller ikke klage på den avgjørelsen du får av politiet/UDI.. 9.. Jeg har fått utsatt iverksetting, hva innebærer det for meg?.. Hvis UDI har samtykket i utsatt iverksetting, så kan du oppholde deg i Norge mens klagesaken er til behandling i UNE.. Denne utsettelsen gjelder frem til UNE har truffet endelig vedtak i saken.. Hva som skjer etter dette avhenger av resultatet i UNEs vedtak.. Hvis UNE tar klagen til følge, vil du bli gitt en eller annen form for tillatelse.. Tar ikke UNE klagen til følge, plikter du i utgangspunktet å forlate Norge frivillig når du har blitt underrettet om vedtaket.. Dersom du har søkt om beskyttelse og du er innvilget midlertidig arbeidstillatelse, vil utsatt iverksetting innebære at den midlertidig arbeidstillatelsen gjelder frem til UNE har behandlet saken.. I andre saker innebærer ikke utsatt iverksetting at du kan jobbe mens klagen er til behandling.. Har du for eksempel søkt om familiegjenforening eller tillatelse som spesialist, kan du bare jobbe mens saken er til behandling om du er gitt foreløpig tillatelse, se svar på spørsmål 8.. 10.. Kan frivillige organisasjoner hjelpe meg med saken?.. Det finnes flere frivillige og ideelle organisasjoner som kan bistå deg med saken.. Nedenfor følger en kort presentasjon og lenker til noen av disse organisasjonene.. Norsk Organisasjon for Asylsøkere.. (NOAS).. bistår primært i asylsaker og kan gi generell informasjon om blant annet søknadsprosedyren og vilkårene for asyl.. I tillegg kan NOAS gi fri rettshjelp i asylsaker.. Jusstudentens rettsinformasjon.. (Juss-Buss).. drives av jusstudenter ved Universitetet i Oslo og kan bistå i andre saker enn asyl, deriblant ved familiegjenforening.. Det finnes også en rekke andre studentorganisasjoner som kan yte tilsvarende hjelp; Juridisk rådgivning for kvinner (.. JURK.. ),.. Jussformidlingen.. i Bergen,.. Jusshjelpa.. i Nord Norge, og.. i Midt-Norge.. Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (.. SEIF.. ) er en frivillig og uavhengig organisasjon som kan hjelpe innvandrere og flyktninger med informasjon og problemløsning.. De kan også henvise deg til andre instanser som kan bistå.. Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (.. OMOD).. er en frivillig organisasjon som arbeider med likestilling, integrering og likeverdige offentlige tjenester for etniske minoriteter i Norge.. MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner (.. MIRA-senteret).. kan blant annet bistå med hjelp og veiledning innen juridiske spørsmål.. Sist oppdatert 21.. Se også.. Faglig.. Ordliste.. fra UDIs hjemmesider.. Relaterte saker..

  Original link path: /Sporsmal-og-svar/
  Open archive

 • Title: Sakstyper - Utlendingsnemnda
  Descriptive info: UNE behandlar alle typer utlendingssaker inklusiv statsborgarskapssaker.. Under kvar sakstype i menyen til venstre finst faktaopplysningar om regelverket knytt til den aktuelle sakstypen.. Aktuelle lenker.. Les.. UDIs Faktaark.. om løyva som gis.. Ny u-lov på UDIs hjemmeside..

  Original link path: /sakstyper/
  Open archive

 • Title: Saksgang - Utlendingsnemnda
  Descriptive info: Slik fatter UNE vedtak.. UNE har flere enn én måte å fatte vedtak på.. Vedtak kan fattes i.. nemndmøte.. med personlig frammøte, i nemndmøte uten personlig frammøte, av nemndleder etter forberedelse av sekretariatet og i sekretariatet.. I tillegg kan saker.. avgjøres i stornemnd.. Etter.. utlendingsloven.. kan saker uten vesentlige tvilsspørsmål avgjøres uten nemndmøte, enten av nemndleder eller av sekretariatet.. Dette kan for eksempel være i regelstyrte saker der det er enkelt å konstatere om konkrete krav i lov og forskrift er oppfylt.. Det er først og fremst i saker som byr på vesentlige tvilsspørsmål, at det skal innkalles til nemndmøtebehandling.. UNE behandler alle typer saker etter.. Det betyr at virksomheten omfatter.. beskyttelse (asyl),.. familieinnvandring.. ,.. oppholdstillatelser.. for øvrig,.. bortvisning.. utvisning.. og.. visum.. Det er i saker som gjelder beskyttelse at det oftest blir satt nemndmøter.. Saksbehandlingen i UNE er hovedsakelig skriftlig.. UNE plikter å påse at saken er tilstrekkelig opplyst til at vedtak kan fattes.. Dersom klageren eller advokaten får kjennskap til nye opplysninger av betydning mens klagen er til behandling, må slik dokumentasjon sendes inn snarest mulig.. UNE har taushetsplikt om personlige forhold i de  ...   blir klageren meddelt vedtaket gjennom nærmeste politidistrikt/utenriksstasjon.. Når klagen er avgjort av UNE, er vedtaket endelig og kan ikke påklages.. Dersom UNE mottar en anmodning om omgjøring av et tidligere endelig vedtak, vil det raskt tas stilling til om iverksettelsen av vedtaket skal utsettes.. Dersom iverksettelsen utsettes, vil klageren motta skriftlig melding om dette.. Klagere, som får medhold i nemnda kan tilkjennes dekning av vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.. Dette gjelder ikke klagere som allerede har fri rettshjelp.. Søknadsfrist er 3 uker etter melding om vedtak.. De fleste nemndmøtene i asylsaker blir satt med personlig frammøte.. Men det blir også satt nemndmøter hvor klageren ikke blir bedt om å møte.. Hvis partene for eksempel er enige om faktagrunnlaget, det vil si at klagerens forklaring legges til grunn, kan møtet settes uten at klageren møter.. Personlig frammøte er derimot viktig i saker hvor klageren kan bidra til å belyse fakta.. Bestemmelser angående behandlingsformer i Utlendingsnemnda gjelder tilsvarende i saker om.. Sist oppdatert 30.. Aktuelle saker.. Ansvarsforholdene på utlendingsfeltet.. Saksgang i asylsaker i UDI.. IR av 14.. 06 om gjennomføring av nemndmøter..

  Original link path: /Saksgang/
  Open archive

 • Title: Praksis - Utlendingsnemnda
  Descriptive info: I UNEs anonymiserte.. praksisbase.. kan du søke i sammendrag som viser hva slags saker som behandles, og hvilket utfall de får.. Du kan også lese i.. praksisrapporter.. hvor det etter hvert avsluttet arbeidsår redegjøres for en del sider ved praksis fordelt på sakstyper og landområder.. behandler temaer som går på tvers av seksjoner, land og landområder.. behandler saker av prinsipiell betydning, saker med store samfunnsmessige eller økonomiske konsekvenser og saker på områder der det er tendenser til ulik praksis.. Regelverk og Praksis i UDI..

  Original link path: /Praksis2/
  Open archive

 • Title: Statistikk - Utlendingsnemnda
  Descriptive info: Hver måned legger UNE ut statistikker for saksbehandlingen.. Oppdateringer blir da gjort i de samme dokumentene som allerede ligger inne, slik at historisk og dagsaktuell statistikk presenteres i de samme sidene.. Statistikker 2010.. Statistikker 2009.. Statistikker 2008.. Statistikker 2007.. Statistikker 2006.. Statistikker 2005.. Statistikker 2004.. Statistikker 2003.. Statistikker 2002.. Statistikker 2001..

  Original link path: /Statistikk/
  Open archive

 • Title: Aktuelt - Utlendingsnemnda
  Descriptive info: Denne siden inneholder meldinger, kronikker, debattinnlegg, fagartikler, redegjørelser og hva UNEs offisielle standpunkt er i høringer og lignende.. Det kan både være innlegg/artikler som allerede er publisert andre steder, eller som bare ligger her på siden.. Publisert 13.. 12.. Publisert 15.. Publisert 21.. Stornemnd om homofili - Etiopia.. Publisert 22.. Instruks om berostilling av statsborgerskapssaker.. Publisert 01.. Vilkår for dekning av reisekostnader utenfor ordinær arbeidstid.. Publisert 11.. 01.. Stornemnd om retur til Eritrea.. Publisert 28.. 11.. Flere har tiltro til utlendingsforvaltningen.. Publisert 19.. Lovforslag om åremål i Utlendingsnemnda.. UNE opphevar suspensjonen av utreiseplikt til Libya.. Publisert 07.. Er barnepraksis blitt strengere?.. Publisert 09.. Brukarundersøkinga for utlendingsforvaltninga.. Tallmagi fra VG.. 08.. Terroraksjonene fredag 22.. juli.. Publisert 26.. 07.. Flere har tiltro til utlendingsmyndighetene.. Publisert 08.. Utvisning av foreldre.. Publisert 04.. UNE opphever suspensjonen av utreiseplikten til Elfenbenskysten.. Publisert 16.. Konvertitter fra Iran.. Publisert 14.. UNE stopper returer til Syria.. Ingen "dødsdom fra Norge".. Påstander uten dekning.. UNE stopper returer til Jemen.. Åpenhet og rettssikkerhet.. Ingen returer til Hellas – asylsøknadene behandles i Norge.. Publisert 23.. UNE stopper returer til Libya.. UNE stopper returer til Elfenbenskysten.. Publisert 10.. Reglene må ikke blandes.. Vedrørende "Maria Amelie".. UNE, Aftenbladet og troverdighet.. Publisert 25.. 10.. Kirgisistan: UNE opphever suspensjonen av utreiseplikt.. Publisert 24.. Stans i tvangsreturer til Sør-Somalia.. 10.. Stornemnd om retur til Mogadishu.. Stopp i asylreturer til Hellas.. Publisert 12.. Flere Navrud-saker?.. Gjenopptar berostilte utvisningssaker.. Publisert 31.. Saker på vent før forskriftsendring.. Berostillelse av Somalia-saker.. Kirgisistan: UNE stopper returer.. Retningslinjer om barn i UNEs saker.. Retur til Sør-Somalia.. Publisert 30.. Fathia har allerede asyl i Italia.. Somalisk kvinne får saken vurdert på nytt.. Ny praksisbase etter ny utlendingslov.. Stornemndvedtak om Dublin II og retur til Hellas.. Oppdateringer til ny utlendingslov.. 09.. Politikk, valg og enkeltsaker.. Den 15.. tiltroundersøkelsen.. Publisert 02.. Opphold til Taliban?.. Troen på Aftenposten.. Retur til Hellas – på visse vilkår.. Retur av asylsøkere til Hellas etter Dublin II-forordningen.. VG på villspor om UNE.. Gjenopptar behandling av berostilte "Dublin/Hellas saker".. MUFere skal få sin sak vurdert på nytt.. Brukerundersøkelsen for utlendingsforvaltningen.. Publisert 20.. Rettskraftige dommer.. Publisert 18.. Oppnevning av nemndmedlemmer.. Invitasjon til dialog.. Publisert 03.. 08.. MUF-saker i UNE.. 7 nye nemndledere.. Når Fanden leser bibelen.. Uetisk av Hareide.. Utlendingsnemndas praksis  ...   Nord-Somalia.. Somalia-saker: UNE opphever suspensjonen av utreiseplikten for personer med tilknytning til Nord-Somalia.. Stabil tiltro til utlendingsmyndighetene.. 06.. Somalia-saker: UNE stanser tilbakesendingene.. Ny utlendingslov for ressurssterke?.. Skjønnsutøvelse i utlendingssaker.. De fleste får bli.. Flykapring og menneskerettigheter.. UNE stopper behandlingen av Libanon- saker.. Fortsatt tiltro til utlendingsmyndighetene.. Sakene til sultestreikende er individuelt og grundig vurdert.. RBs leder basert på faktiske feil.. UNE gjenopptar behandlingen av Etiopia-saker.. Aldri retur til tortur.. Schjatvets manglende åpenhet.. Mangelfull kildekritikk i Dar-saken.. Dar fikk oppholdstillatelse.. Avslaget til bokhandleren ble opprettholdt.. Utlendingsnemnda ikke lei av bispekritikk.. Utlendingsnemnda (UNE) fyller fem år idag.. Når barn returneres.. 05.. De fleste har tiltro til utlendingsmyndighetene.. Tendensiøst om helseuttalelser.. UNE stopper behandlingen av Etiopia-saker.. Stornemnd i UNE.. Ny åpenhet om landinformasjon.. Helseattester og oppholdstillatelse.. Resirkulering av tilbakevist kritikk.. Usaklige påstander.. NOAS forvrenger virkelighten.. Ubesvart UNE-kritikk.. Dagbladets sviktende grunnlag.. Brev til Kirkens Nødhjelp.. Fornøyd og endringsvillig.. Syke barn i asylsaker.. "Hit and run” i innvandringsdebatten.. Dømmende over nemnda.. Ærekrenkende populisme.. Uholdbar UNE-kritikk.. Villedende informasjon og sitatfusk.. Lengeværende barn fikk bli i Norge.. 04.. Menneskerettighetene viktigst for UNE.. 99 familier omfattet av egen forskrift.. Misvisende av Romerikes Blad.. Stadig større tiltro til utlendingsmyndighetene.. UNE lanserer praksisbase.. Fortegnet inntrykk.. Hva er det biskopene slår tilbake mot?.. Merkelig NOAS-innlegg.. Til Norge for å få behandling.. Lukket og usunt system?.. UNE ikke lei av bispekritikk.. UNE gjenopptar behandlingen av Irak-saker.. Større tiltro til utlendingsmyndighetene.. Selvkritikk kontra myndighetskritikk.. 03.. Omfattende ros til utlendingsnemnda.. Fortsatt tilsløring fra NOAS.. Dårlig helse gir lettere opphold.. Rapport roser Utlendingsnemnda.. Motiver og meninger i utlendingssaker.. Sikkerhet for irakske asylsøkere.. Motiver og kjepphester i utlendingssaker.. Homofile sendes ikke tilbake til dødsstraff.. UNE stopper behandlingen av Irak-saker.. UNE verner om uavhengigheten.. Publisert 27.. 02.. UNE omorganiserer.. Færre gamle klagesaker i Utlendingsnemnda.. NOAS refser for galleriet.. Sitatfusk om kirkeasyl.. Klagerne vinner ofte fram i nemndmøtene.. De fleste kirkeasylantene fikk bli.. UDI og lovbrud.. Politiske misforståelser om Utlendingsnemnda.. Amnesty-aksjon utløste beskyttelsesbehov.. 01.. Rollebytter i utlendingsforvaltningen.. Rettssikkerheten i Utlendingsnemnda.. Professoralt sitatfusk om Utlendingsnemnda.. 7 av 10 klagesaker gjelder asyl.. Kritikk på sviktende grunnlag.. Utlendingsnemnda virker som forutsatt.. Utlendingsnemnda på nett.. Vil UNE endre norsk innvandringspraksis?.. Statlig rasisme?.. De første nemndmøtene er satt.. Ny klageinstans i utlendingssaker.. Trenger tid for å vise resultater.. Utlendingsnemnda forberedt på tøffe tak..

  Original link path: /Aktuelt/
  Open archive

 • Title: Om UNE - Utlendingsnemnda
  Descriptive info: UNE er eit politisk uavhengig forvaltningsorgan under.. Justis- og beredskapsdepartementet (JBD).. (fra 01.. 10).. Departementet kan ikkje instruere om lovtolking, vurdering eller avgjerder i enkeltsaker (unntatt i saker som gjeld grunnleggjande nasjonale interesser eller utanrikspolitiske omsyn).. Styringa må skje gjennom lov og forskrift.. Utover dette kan departementet instruere om prioritering av saker og om organisatoriske og administrative forhold..

  Original link path: /om-oss/
  Open archive

 • Title: UNEs kjerneverdier - Utlendingsnemnda
  Descriptive info: UNEs kjerneverdier.. PÅLITELIGHET.. Vi skal:.. Holde det vi lover.. Tilstrebe likebehandling.. Bygge på grundig kunnskap.. ÅPENHET.. Ha en god informasjonsflyt.. Kommunisere tydelig.. Gi rom for nye idéer og kritiske spørsmål.. RESPEKT.. Ta medmennesker på alvor.. Vise forståelse for annerledeshet.. Være aktivt lyttende..

  Original link path: /om-oss/UNEs-verdier/
  Open archive


 • Archived pages: 497