www.archive-no-2012.com » NO » U » UMEU

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 67 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Ungdom mot EU - Forsiden
  Descriptive info: .. Ungdom mot EU.. Navigation.. Forsiden.. Politikk.. Hvorfor nei?.. Politisk plattform.. Fakta.. Kampanjer.. Kampanjer 2011.. Uttalelser.. Uttalelser 2011.. Organisasjon.. Om Ungdom mot EU.. Sentralstyret.. Landsstyret.. Lokallag.. Kontrollkomiteen.. Vervekampanje.. Sentrale dokumenter.. Ledige stillinger.. Bli skolekontakt.. Kontakt oss.. Kontoret.. Materiell.. Megafon.. Løpiser.. Hefter.. Plakater.. Bli medlem.. Other languages.. Informationen in Deutsch.. Informasjon på samisk.. Information en francais.. Información en español.. Information in English.. Lenker.. EØS-kampanje.. Hva nå EU?.. Kommentar skrevet av Marte Gustad Iversen, leder i UmEU.. På trykk i Ny Tid fredag 22.. juni.. Den økonomiske, sosiale og politiske krisa i EU er et drama i mange akter.. Søndag 17.. juni ble det avholdt parlamentsvalg i Hellas.. Selv om valget var nasjonalt, ble det betegnet som et skjebnevalg for hele EU, og det var preget av frykt for hvilke konsekvenser resultatet ville få og forbannelse over den fortvilte situasjonen Hellas befinner seg i.. I skrivende stund er det ikke klart hvordan den nye regjeringskonstellasjonen vil se ut, men det konservative partiet Nytt Demokrati, som gikk til valg på å opprettholde vilkårene i krisepakkene fra EU og IMF, ble valgets vinner (ca.. 29,5%) og har blitt invitert til å danne regjering.. Mye tyder på at Hellas vil hangle seg videre innenfor eurosonen, i hvert fall inntil videre.. Likevel viser tallene at det greske folk er splittet.. Venstrealliansen Syriza (ca.. 27,1%), høyrepartiet Uavhengige Grekere (ca.. 7,6%), det ultranasjonalistiske partiet Gyllen Daggry (ca.. 6,9%) og kommunistpartiet (ca.. 4,5%).. [1].. , som alle har uttrykt seg svært kritisk til kuttpolitikken og krisepakkene fra EU, fikk bortimot halvparten av stemmene.. Det er et signal om at det må tas mer hensyn til landene i periferien av eurosonen, og ikke minst til menneskene som lider på grunn av en feilslått økonomisk politikk og et system som favoriserer finansøkonomien framfor reell verdiskapning.. I mange miljøer hevdes det at det er krisene som driver EU framover, og mens dramatikken utspiller seg i Sør-Europa  ...   til Brüssel, og måten det skjer på synliggjør de alvorlige demokratiske manglene som ligger innbygd i systemet.. I høst skrev Dagens Næringsliv en artikkel kalt.. På innsiden: Konjakkmetoden.. [4].. som beskriver nettopp beslutningssystemet i EU slik diplomaten og konjakkhandleren konstruerte det for 60 år siden.. For «EU er ikke blitt slik, men født slik».. Som nevnt er Jean-Claude Juncker en av dem som nå sitter og reformerer EU, og han synliggjorde i samme artikkel det demokratiske underskuddet i EU: «Vi beslutter noe, lar det ligge og slenge og venter og ser hva som skjer.. Hvis ingen begynner å bråke – folk flest vet jo ikke vet hva som er blitt besluttet – så fortsetter vi skritt for skritt, inntil det er umulig å snu».. Det er det som skjer i EU nå.. Byråkrater og toppolitikere fortsetter på en påbegynt vei, uansett hvor destruktiv den er.. Spørsmålet er om denne metoden ikke er utdatert? De kritiske stemmene mot EU blir stadig flere og sterkere, og dersom ikke EUs ledere tar menneskene som må leve med krisa på alvor, og forankrer prosessene demokratisk, er det bare et spørsmål om tid før hele organisasjonen råtner på rot.. For EU og eurosystemtet slik det fungerer i dag er ikke til å leve med.. http://www.. nrk.. no/nyheter/verden/1.. 8205355.. europaportalen.. se/2012/06/hemlig-plan-ska-stopa-om-eu.. https://e24.. no/makro-og-politikk/slik-analyserer-de-eurokrisen/20240652.. dn.. no/forsiden/kommentarer/article2234946.. ece.. Flere nyheter fra arkivet:.. Nok er nok!.. Vil du bli med UmEU på studietur?.. Ungdom mot EUs høringssvar på Europautredningen!.. Lyst til å jobbe i Ungdom mot EU? Nå har vi tre ledige stillinger!.. 3 av 4 nordmenn sier Nei til EU.. Storgata 32, UmEU-kontoret.. Heming Olaussen, leder, Nei til EU.. Velg region.. Øst.. Sør.. Vest.. Midt.. Nord.. Storgata 32.. 0184 Oslo.. Tlf: 22 17 33 40.. E-post:.. umeu[a]umeu.. no.. Marte Gustad Iversen, leder.. 41 23 16 28.. marte[a]umeu.. Vegard Østhagen, generalsekretær.. 92 22 66 25.. vegard[a]umeu.. Angelica Olsen, nestleder.. 95 74 94 83.. angelica[a]umeu..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Ungdom mot EU - Hvorfor nei?
  Descriptive info: Ja til folkestyre, miljø og solidaritet - Nei til EU!.. Ungdom mot EUs hovudargument mot EU er.. Folkestyre.. Miljø.. Solidaritet.. Vi ønsker en verden, et Europa og et Norge preget av et levende folkestyre, solidaritet med de svakeste og solidaritet framtidige generasjoner gjennom en god miljøpolitikk.. For oss er EU uforenelig med disse målene.. I kampen for folkestyre, miljø og solidaritet er aktive småstater samlet i FN den eneste løsningen.. Ja til folkestyre.. Beslutninger bør tas nærmest mulig dem de gjelder.. Dersom Norge blir medlem av EU overtar EU styringa over en rekke politikkområder som Norge i dag styrer selv.. EU lider av et enormt demokratisk underskudd, og det er svært vanskelig for vanlige folk å påvirke beslutningene.. Les mer om.. EU og folkestyre.. Ja til solidaritet.. EUs felles handelspolitikk  ...   emd i Eu må vi innføre Euro som valuta, noe som gjør det vanskeligere å bekjempe arbeidsledigheten og å ta vare på velferdsstaten.. EU og Internasjonal solidaritet.. eller om.. EU og velferdsstaten.. Ja til miljø.. EU som system bygger på økonomisk vekst gjennom frihandel.. Dette fører til mer forbruk, mer transport og mer forurensing.. EUs landbrukspolitikk og fiskeripolitikk har dessuten svært negative virkinger for miljøet og det biologiske mangfoldet.. At Norge står utenfor EU er slett ikke noen garanti for at vi fører en mer miljøvennlig politikk, men det gir oss større handlefrihet til å gjøre det.. Blant annet spiller Norge ofte en viktig rolle i internasjonale miljøforhandlinger om klima.. Som EU-medlem ville vi vært bundet opp av EUs felles politikk i disse organa.. EU og miljø.. Del med andre:..

  Original link path: /index.php?page=hvorfor-nei
  Open archive

 • Title: Ungdom mot EU - Politisk plattform
  Descriptive info: Ungdom mot EU er en landsdekkende, tverrpolitisk og antirasistisk ungdomsorganisasjon.. Vi jobber mot norsk EU-medlemskap og snikinnmelding i EU.. Ungdom mot EU driver folkeopplysning og aktiviserer ungdommer i kampen mot EU, og for å si opp EØS- og Schengen-avtalen.. Vi støtter også annen EU-motstand basert på liknende verdigrunnlag.. Vårt nei til EU er et:.. * Ja til folkestyre!.. * Ja til miljø!.. * Ja til solidaritet!.. Ja til folkestyre!.. Ungdom mot EU ønsker et samfunn der alle kan bestemme over sitt eget liv og har en reell og lik demokratisk makt i samfunnet.. Vi kjemper for et samfunn med spredt bosetning og levende distrikter, hvor ressurser forvaltes til det beste for mennesker og miljø.. Dette danner grunnlaget for vår kamp mot EU.. Ungdom mot EU vil at makt skal spres på flest mulig hender.. Et levende folkestyre forutsetter at beslutningstakere er valgt av folket, og at alle har lik mulighet til å delta og påvirke i samfunnet de bor i.. Dette forutsetter like demokratiske rettigheter for alle og at det ikke er for stor avstand mellom styrende og styrte.. EU-systemet sentraliserer makt, og preges av hemmelighold og byråkrati.. I EU er det ikke-folkevalgte politikere i Kommisjonen og Ministerrådet som tar de fleste beslutningene.. Kommisjonen har enerett til å foreslå lover.. Dette gjør at privilegerte og pengesterke aktører har langt større mulighet til å påvirke beslutningstakerne enn den jevne EU-innbygger.. Lisboatraktaten er udemokratisk innført i EU, og dens innhold styrker de demokratiske argumentene mot norsk EU-medlemskap.. Ungdom mot EU mener at makten bør komme fra folket.. Vi mener nasjonal sjølråderett er en forutsetning for folkestyre.. Vi vil styrke sjølråderetten mot EUs overnasjonalitet.. Vi forsvarer alle lands rett til å demokratisk styre seg selv, i Europa og verden forøvrig.. Ungdom mot EU mener at EU svekker mangfoldet av kultur og identitet i Europa.. EU bruker store summer på å bygge en felles EU-identitet.. Denne kunstige EU-identiteten er skapt av EUs egne byråkrater og mangler folkelig forankring.. Ungdom mot EU mener at hensynet til kultur og identitet, samt urfolks og minoriteters rettigheter, bedre ivaretas gjennom styrking av lokalsamfunn og internasjonale rettighetserklæringer.. Ungdom mot EU ønsker et levende lokaldemokrati og at makten skal ligge hos folk der de bor.. EU-systemets sentralisering av makt og produksjon svekker dette, og fører til nedleggelser av arbeidsplasser og fraflytting fra distriktene.. For å ivareta lokal identitet og kultur, spredt bosetning og nærdemokrati må makt ligge lokalt.. I EU behandles alkohol som en vare på lik linje med andre produkter, og er underlagt prinsippet om fri flyt.. Fjerning av grensekontroll tilrettelegger for økt smugling og friere flyt av narkotika.. Myndighetene bør ha mulighet til å benytte seg av virkemidler som skatter, avgifter, grensekontroller og regulering av kvoter, og ikke være bundet av EUs markedsregulering.. Gjennom EUs helsepolitikk trues også helsetilbudet.. Ungdom mot EU mener at Norge selv må styre helsepolitikken og foreta avveiningene mellom offentlige fellesløsninger og private markesløsninger basert på hva felleskapet ønsker.. EUs ensidige markedstenkning er også en trussel for sosialpolitiske tiltak knyttet til ruspolitikk.. Ungdom mot EU mener at hensynet til folks helse og samfunnets sosiale utfordringer må gå foran hensynet til fri flyt av varer, kapital, personer og tjenester.. EU har en sterk markedsretting av høyere utdanning.. Forskning på oppdrag fra næringslivet prioriteres på bekostning av samfunnsnyttig grunnforskning.. Ungdom mot EU mener at det sterke fokuset på konkurranseevne og markedstilpasning ikke er en god ramme for fri, uavhengig og nyskapende forskning.. Norges involvering i EUs rammeprogram er en ukritisk snikkinnføring av EUs utdanningspolitikk via forskningsprogram.. Ungdom mot EU mener EUs traktatfesting av politikk ved de fire friheter (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft) er en trussel mot demokratiet, og fører til at folkevalgte mister sin mulighet til innflytelse over økonomien.. I uenigheter om markedet dømmer EU-domstolen uten hensyn til konsekvenser for mennesker og miljø.. Den byråkratiske behandlingen gir de største firmaene mulighet til å påvirke beslutningsprosessene og skaffe seg urettmessige fordeler på bekostning av mindre selskaper og befolkning.. Ungdom mot EU mener personvern er en demokratisk rettighet det er viktig å bevare og styrke.. EU innfører stadig nye former for overvåkning som er en trussel for ytringsfrihet, personvernet og menneskets bevegelses- og handlingsfrihet.. Ungdom mot EU ser EUs økonomiske og monetære union (ØMU) som uforenelig med demokratiske prinsipper og den nasjonale sjølråderetten.. ØMU og kommisjonens kontroll og krav til godkjenning av nasjonale budsjett er en trussel mot demokratiet og er et langt steg mot å omdanne EU til en føderalstat.. Utenfor ØMU står land fritt til å føre den økonomiske politikken befolkningen ønsker.. Virkemidler som motkonjukturpolitikk for å opprettholde økonomisk stabilitet er da mulig, og landene kan velge å prioritere sysselsetting og sosial utjevning i tillegg til inflasjon.. Mangelen på demokratisk ansvar er direkte ansvarlig for mye av de problemene ØMUs medlemsland står overfor.. Landene i ØMU har felles sentralbank som setter ett rentenivå for hele eurosonen.. Dette er en lite tilfredsstillende og uansvarlig situasjon,  ...   mulig for bedriftene å spekulere i flytting av produksjon og arbeidsplasser.. Fri flyt av arbeidskraft og tjenester fører til hardt press på arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår.. Dette kan føre til sentralisering, monopolisering i privat sektor, fagforeningsknusing og sosial dumping.. Gjennom Norges medlemskap i Schengen-avtalen deltar vi i EUs usolidariske asylpolitikk.. Samtidig som grensene har blitt åpnet innad i Schengen-området, har EU bygget stadig flere fysiske og juridiske murer mot mennesker på flukt.. Å søke asyl er en menneskerett, men flere bestemmelser i Dublin-forordningen undergraver denne retten.. Opprettingen av overvåkingssystemene SISII, VIS og EURODAC, samt grensekontrollbyrået FRONTEX, har gjort Festning Europa stadig mer ugjennomtrengelig.. Ungdom mot EU mener Norge bør basere asyl- og flyktningepolitikken sin på FNs anbefalinger og internasjonale konvensjoner, heller enn EUs menneskefiendtlige asylsystem.. Derfor vil vi si opp Schengen-avtalen.. Ungdom mot EU mener at militær opprusting ikke vil føre til en fredeligere verden.. I Lisboatraktaten forplikter medlemslandene seg til å ruste opp militært.. EU-hæren er bygd opp som slagkraftige og offensive kampstyrker, som Norge er en del av.. Disse skal kunne operere utenfor unionens grenser.. Norske styrker må ikke ta del i EU-operasjoner uten tydelig FN-mandat.. Norges tilslutning til EUs kampgrupper kan svekke vår troverdighet som internasjonal fredsmegler.. Ungdom mot EU mener utviklingen av EU som en militærpolitisk stormakt er uforenlig med målet om en fredeligere verden.. EUs økonomiske partnerskapsavtaler er dårlige for utviklingsland, og bidrar til å opprettholde handelsmønstre fra kolonitida.. Den økonomiske globaliseringen øker forskjellene mellom rike industriland og fattigere utviklingsland.. Frivillig organisasjoner verden over kjemper for å skape en bedre balanse mellom i-land og u-land, og hindre usolidariske løsninger fremmet av WTO, IMF og Verdensbanken.. EU står derimot fortsatt sammen med de rikeste landene i verden om å bruke disse institusjonene for å fremme egne økonomiske interesser.. Ved å stå utenfor EU står Norge fritt til å føre en mer solidarisk og utviklingsvennlig politikk.. Ungdom mot EU mener bistand ikke må brukes som politisk pressmiddel i handels- og flyktningepolitikken.. Bistand må gis til de områder som trenger det mest, ikke der giveren selv har strategiske interesser.. EUs bistandspolitikk bryter med disse prinsippene.. Ungdom mot EU mener EUs landbrukspolitikk er usolidarisk.. Eksportsubsidierte varer fra EU-land gjør at bønder i u-land blir utkonkurrert på sine egne markeder.. Alle land må ha rett til, og bør, produsere mat til egen befolkning.. Utenfor EU har Norge mulighet til å føre en selvstendig landbrukspolitikk, eksempelvis å importere varer fra u-land i stedet for EU.. EU-landene bindes til unionens felles stemme i internasjonale fora.. Ungdom mot EU vil at Norge skal bruke sin selvstendige stemme utenfor EU til å føre en solidarisk politikk med verdens fattige Norge må bruke handlefriheten internasjonalt i langt større grad enn det som er tilfelle i dag.. I en verden som i større og større grad preges av polarisering mellom fattige land og vestlige maktblokker er det viktig at Norge spiller en aktiv rolle i å danne allianser mellom nord og sør.. Verden trenger broer, ikke murer, aktive småstater, ikke blokkdannelser.. Vi vil ut i verden, ikke inn i EU!.. Kamp mot snikinnmelding.. EØS-avtalen knytter Norge til EUs indre marked med fri flyt av varer, kapital, tjenester.. I tillegg begrenses det politiske handlingsrommet og makt flyttes fra folkevalgte organer i Norge til jurister og byråkrater i Brüssel.. Ungdom mot EU vil si opp EØS-avtalen, og erstatte den med rene handelsavtaler som ikke hindrer Norge i å føre en selvstendig politikk.. Gjennom EØS må Norge, såfremt reservasjonsretten ikke benyttes, implementere alle direktiver som gjelder det indre markedet, med viktige unntak for fisk og landbruk.. EØS-avtalen er videre en avtale som endrer seg i takt med EUs utvikling.. Det gjør at avtalen omfatter i dag flere områder enn det den gjorde da Stortinget gikk med på å skrive under EØS-avtalen, og Ungdom mot EU mener derfor at forutsetningene for avtalen er endret.. Det er likevel stor forskjell på EØS-avtalen og EU-medlemskap.. Viktige politikkområder som landbruks- og fiskeripolitikken, utenrikspolitikken, skatte- og avgiftspolitikken samt rente- og pengepolitikken er ikke berørt av EØS-avtalen, men vil bli underlagt EU ved et eventuelt medlemskap.. Norge har dessuten beholdt tale- og forslagretten ved viktig internasjonale forhandlinger – i alle sammenhenger der EU forhandler utad på vegne av sine medlemsland.. Så lenge Norge er tilsluttet EØS-avtalen, må man utnytte de mulighetene for påvirkning og demokratisk styring som ligger i avtalen.. Ungdom mot EU mener at Norge må bruke reservasjonsretten mot direktiver som i vesentlig grad går utover folkestyre, miljø og solidaritet.. Ungdom mot EU mener videre at det må være åpnere prosesser rundt innføring av EØS-direktiver i Norge.. Vi må utnytte de mulighetene vi har til å påvirke og delta i utformingen og implementeringen av nytt EØS-relevant lovverk bedre.. EØS-avtalen, tislutning til EUs kampgrupper og Schengen-avtalen er snikinnmelding i EU og forflytting av makt fra det norske folket til EUs byråkrater og jurister.. Ungdom mot EU krever at folkeavstemningene blir respektert og at tilnærmingen til EUs politikk stanser..

  Original link path: /index.php?page=pol-platform
  Open archive

 • Title: Ungdom mot EU - Fakta
  Descriptive info: Her finner du fakta og informasjon om EU og EU-relaterte spørsmål.. Kildebanken.. - Dette er en presentasjon av ulike kilder til mer kunnskap om EU.. Ofte stilte spørsmål.. - Kanskje du finner svar på det du lurer på her?.. Faktaark.. - Faktaark er korte sammendrag av relevant informasjon på et saksfelt..

  Original link path: /index.php?page=fakta
  Open archive

 • Title: Ungdom mot EU - Kampanjer
  Descriptive info: Politiske kampanjer i 2012.. I 2012 har Ungdom mot EU EØS-avtalen som politisk prioritet og skal jobbe med den saken gjennom hele året.. I tillegg har vi en tidsavgrensa kampanje om den sosiale krisa i Europa som skal foregå på høsten.. EØS-avtalen.. Både Europautredningens helhetlige gjennomgang av Norges forhold til EU og motstand mot enkeltdirektiver, som Datalagringsdirektivet og Postdirektivet, har gjort at klimaet for en norsk EØS-debatt er bedre enn noen gang tidligere.. Gjennom prosjektet Alternativer til dagens EØS-avtale ønsker Ungdom mot EU å vri debatten over til hvilke alternativer som finnes til avtalen.. Den dynamiske naturen til EØS-avtalen har gjort at den er langt mer inngripende enn hva noen hadde forutsett da avtalen ble inngått.. EØS-avtalen omfatter, med noen få unntak, hele EUs regelverk  ...   folkestyre så lenge Norge er en del av EØS.. Sosial krise i Europa.. Finanskrisen herjer fortsatt i Europa, og den har hatt dramatiske konsekvenser for vanlige folk i medlemslandene.. Arbeidsledigheten i Eurosonen er ekstremt høy, og dette går spesielt utover ungdom.. I EU ønsker sterke krefter å bruke krisen til å overføre mer makt til de overnasjonale organene i Brussel.. Landene som er en del av Eurosonen har forpliktet seg til å ikke ha større budsjettunderskudd enn 3 prosent av BNP, og gjennom Europakten må alle nasjonale budsjetter godkjennes av EU-parlamentet.. Ungdom mot EU skal i løpet av kampanjen vise hvordan denne politikken rammer folk flest.. De sosiale konsekvensen av kuttpolitikken har vært enorm.. Samtidig har tilitten til demokratiet i EU blitt svekket i mange EU-land..

  Original link path: /index.php?page=kampanjer
  Open archive

 • Title: Ungdom mot EU - Kampanjer 2011
  Descriptive info: Politiske kampanjer 2011.. Vårkampanje: Kampen for velferden.. Ungdom mot EUs vårkampanje setter fokus på hvordan skole-, utdannings- og arbeidspolitikk utfordres av EU gjennom EØS-avtalen.. Vårkonferansen 8.. -10.. april og den nasjonale aksjonsdagen 30.. april vil begge ha dette som tema.. I tillegg til de nasjonal arrangementene, vil lokallag over hele landet gjennomføre aktiviteter knyttet til kampanjen.. Vi skal og lage et temahefte, skrive kronikker, leserinnlegg og på andre måter skape oppmerksomhet rundt dette viktige temaet.. Er  ...   angelica@umeu.. Høstkampanje: En dårlig handel.. I høstkampanjen tar vi opp temaet EU som internasjonal aktør.. EU har inngått en rekke handelsavtaler med tidligere kolonier og andre utviklingsland.. Disse avtalene er pakket inn i fine ord, men er i realiteten usolidariske og bidrar til å opprettholde strukturene fra kolonitida.. Denne kampanjen blir bl.. a.. tema på de regionale konferansene til høsten, og det blir også en aksjonsdag viet "En dårlig handel".. For mer informasjon ta kontakt på.. marte@umeu..

  Original link path: /index.php?page=kampanjer-2010-2
  Open archive

 • Title: Ungdom mot EU - Uttalelser
  Descriptive info: Ungdom mot EUs landsstyre vedtar uttalelser på enkeltsaker som kommer opp i løpet av perioden.. Uttalelsene legges ut her.. Uttalelser fra landsstyremøtet 2.. - 4.. mars 2012.. ACTA dig nu!.. Vi trenger en debatt om EØS-avtalen.. EUs nye finanspakt - grunnlovsfestet vern mot økonomisk selvstyre.. Uttalelser fra landsmøtet 20.. - 22.. januar 2012.. Fra Nei-kamp til EØS-kamp.. Ta arbeidernes parti!.. Folkeavstemning i Kroatia.. Uttalelser 2010..

  Original link path: /index.php?page=uttalelser-3
  Open archive

 • Title: Ungdom mot EU - Uttalelser
  Descriptive info: Uttalelser fra landsstyremøtet.. 25.. -27.. februar.. Ungdom mot EU krever veto mot bankinnskuddsgarantidirektivet.. Solidaritet med folket i Nord-Afrika og Midtøsten.. Uttalelser fra Landsmøtet 2011.. 21.. - 23.. januar.. Euroen forverrer sysselsettingskrisa.. Eurosamarbeidet har vist sine store svakheter i 2010, Ungdom mot EU mener det vil være en katastrofe om Norge blir en del av Eurosamarbeidet.. Norge må se på alternativer til EØS.. Ungdom mot EU støtter initiativet  ...   mot EU at problemet med EUs asylpolitikk er den manglende ansvarsfølelsen og den manglende solidariteten landene imellom.. Veto mot datalagringsdirektivet.. Ungdom mot EU mener at regjeringens forslag til datalagring bryter med grunnleggende rettsstatsprinsipper, og krever at Stortinget legger ned veto mot direktivet.. Vikarbyrådirektivet.. Ungdom mot EU frykter at vikarbyrådirektivet kan få alvorlige konsekvenser for arbeidsmiljøloven, og krever derfor at regjeringen går inn for å reservere seg mot direktivet..

  Original link path: /index.php?page=uttalelser-2
  Open archive

 • Title: Ungdom mot EU - Organisasjon
  Descriptive info: Sentrale Dokumenter.. Bli skolekontakt!..

  Original link path: /index.php?page=organisasjon
  Open archive

 • Title: Ungdom mot EU - Om Ungdom mot EU
  Descriptive info: * Ja til solidaritet!.. Ungdom mot EU ble stiftet i 1991 og var en viktig del av nei-bevegelsen frem mot folkeavstemningen i 1994.. Etter folkeavstemningen har vi fortsatt å jobbe mot snikinnmelding i EU.. Vi setter fokus på avtaler og rettsakter fra EU som strider mot norske velgeres interesser.. Vi kjemper for et demokratisk samfunn, derfor kjemper vi mot EU-medlemskap.. Vår oppbygning.. Landsmøtet.. Arrangeres en gang i året og er Ungdom mot EUs øverste organ.. Her vedtas tre dokumenter som legegr rammene for alt arbeid i organisasjonen:.. ,.. Lovene.. Arbeidsplanen.. Dessuten velges også landsstyret og sentralstyret.. Landsmøtet er den desidert viktigste begivenheten i løpet av året.. Det høyeste organet mellom landsmøtene.. Landsstyret har fem  ...   ned arbeidsutvalg som jobber med viktige saker gjennom året.. Leder arbeidet i organisasjonen på daglig basis.. Her sitter leder, nestleder, generalsekretær og seks sentralstyremedlemmer som alle velges på landsmøtet.. Sentralstyret står ansvarlig for den praktiske oppfølgingen og utførelsen av oppgaver i henhold til vedtak fattet på landsmøtet og i landsstyret.. Ungdom mot EU har lokallag rundt omkring i hele landet.. Lokallagene driver nei-kampen lokalt ved blant annet å arrangere seminarer, foredrag, debatter, aksjoner og åpne møter.. Å være med i et lokallag er både lærerikt, sosialt og gøy.. Om det ikke finnes et lokallag der du bor, kan du gjerne starte et.. Ta kontakt med oss på umeu@umeu.. no eller 22173340 for mer informasjon!..

  Original link path: /index.php?page=om-umeu
  Open archive

 • Title: Ungdom mot EU - Sentralstyret
  Descriptive info: Leder.. Marte Gustad Iversen (28).. Marte er fra Toten og studerer til master samfunnsgeografi på Blindern.. Hun har tidligere vært aktiv i Latin-Amerikagruppene og Spire, Utviklingsfondets ugdom.. Marte har jobbet som reisesekretær i Ungdom mot EU siden juli 2010, og ble valgt til leder i januar 2011.. Telefon: 22 17 33 45.. Mobil: 41 23 16 28.. Generalsekretær.. Vegard Østhagen.. (21).. Vegard er fra Bodø.. Han har tidligere bl.. vært leder for Stavanger Studenter mot EU, og sittet i sentralstyret i ett år.. Telefon: 22 17 33 40.. Mobil:92 22 66 25.. E-post: vegard[a]umeu.. Nestleder.. Angelica Olsen(24).. Angelica er fra Ålesund, og studerer matematikk og fysikk ved NITH.. Hun har tidligere sittet i sentralstyret til Elevorganisasjonen og en periode i sentralstyret til Ungdom mot EU.. Mobil: 95 74  ...   Han har vært en engasjert og dyktig aktivist i Ungdom mot EU i flere år.. Mobil: 93 21 14 50.. espen[a]umeu.. Simen Knutssøn (19).. Simen har vært leder i Bodø Ungdom mot EU i en periode.. I tillegg har han mye organisatorisk erfaring fra Rød Ungdom.. Mobil: 45 42 80 61.. simen[a]umeu.. Marte Hargaut Angelsen (19).. Marte er fra Bodø.. Hun har erfaring fra Rød Ungdom, og har vært økonomiansvarlig i Bodø Ungdom mot EU.. Mobil: 91 60 20 82.. marte.. a[a]umeu.. Pål Trautmann Olerud (25).. Pål er fra Oppland.. Han har vært aktiv i Bergen Studenter mot EU lenge, og har i tillegg sittet flere perioder i Ungdom mot EUs landsstyre.. Han har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen.. Mobil: 40 21 95 10.. paal[a]umeu..

  Original link path: /index.php?page=sentralstyret
  Open archive


 • Archived pages: 67