www.archive-no-2012.com » NO » U » U-U

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 44 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Universell Utforming
  Descriptive info: .. Universell Utforming.. Meld fra!.. Navigasjon.. Hjem.. Lovverket sier.. Veiledning.. Filmer.. UU i Samferdselsetaten.. Pågående prosjekter.. Ferdige prosjekter.. Styringsdokumenter og rapporter.. Brukerrådet.. Meld fra.. Andre nettsider om universell utforming.. Blindeforbundet.. Norges Handikapforbund.. Direktoratet for naturforvalting.. Husbanken.. Likestillings-og diskrimineringsombudet.. ITfunk – Norges forskningsråd.. Universell – pådriverenheten for høyere utdanning.. Standard Norge.. Statens byggtekniske etat.. Statens kartverk – Tilgjengelighetsportalen.. Statsbygg.. Deltasenteret.. FFO.. Kommer du frem dit du skal?.. om problemer i ditt nærmiljø.. Se.. reklamefilmene.. Hensikten med denne siden.. Samferdselsetaten ønsker med denne siden å formidle våre strategier og vår visjon for et mer tilgjengelig Oslo.. Videre ønsker vi å informere om pågående og fullførte tilgjengelighetsprosjekter.. Vi vil, gjennom vårt.. meldesystem.. , skape en god kontaktflate mellom Samferdselsetaten og Oslo befolkning når det gjelder tilgjengeligheten i byens gater, torg, og møteplasser.. Hva er universell utforming?.. Begrepet universell utforming har etter hvert blitt et standardbegrep i  ...   å oppnå tilgjenglighet for alle.. … og hvorfor er universell utforming noe som angår oss alle?.. En høy fortauskant kan være et uoverkommelig hinder for en rullestolbruker.. Men det kan være også være et hinder for en person med gåstol, en mor eller far med barnevogn, eller en brøytebil.. Erfaringer med universelt utformede løsninger i det offentlige byrom viser at resultatet er positivt for en langt bredere brukergruppe en det i utgangspunktet var tenkt for.. Tidligere var det vanlig med spesialløsninger for brukere med nedsatt funksjonsevne.. Nå er tankegangen med motsatt fortegn – hovedløsningen skal fungere optimalt for alle brukere.. Dette gir langt mer funksjonelle byrom, og man unngår diskriminering av enkelte brukergrupper.. Midlertidig funksjonsnedsettelse kan også ramme hvem som helst av oss en eller flere ganger i livet, og dette understreker viktigheten av å tenke på tilgjengelighet for alle ved byromsutforming.. 2010 Samferdselsetaten..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Meld fra - Universell Utforming
  Descriptive info: Hvis du oppdager feil eller hindringer på gater, torg og møteplasser i Oslo kommune kan du melde fra til oss.. Du kan velge mellom følge metode:.. Ring oss på telefon: 23 49 30 09 eller 23 49 30 32.. Bruk vårt interaktive.. Fyll ut dette skjemaet under, send det til  ...   kommune.. no.. Meldeskjema.. Gateadresse / torg / plass:.. Hindringer er forårsaket av:.. Høy kantstein.. Hull i veien.. Løse elementer (skilt og lignende).. Faste elementer (stolper og lignende).. Vegetasjon.. Brøytekanter.. Sideveisfall /bratt stigning.. Manglende rekkverk.. Manglende belysning.. Manglende varselsheller.. Manglende oppmerking.. Manglende skilting.. Annet.. Beskrivelse av hindrigen:.. Kontaktinformasjon:.. Navn:.. Telefon:.. E-post:..

  Original link path: /meld-fra/
  Open archive

 • Title: Lovverket sier - Universell Utforming
  Descriptive info: Det lovmessige grunnlaget for Samferdselsetatens virksomhet er vegloven, veitrafikkloven og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.. I tillegg er andre lover viktige med hensyn til det arbeidet etaten utfører, blant annet Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og Lov om offentlige anskaffelser.. Det aktuelle lovverket er tilgjengelig fra.. www.. lovdata.. Statens bygningstekniske etat har i samarbeid med Husbanken laget en oversikt over gjeldende regler om brukbarhet med utgangspunkt i forskrifter til Plan- og bygningsloven.. Oversikten er tilgjengelig fra.. be.. Vegloven.. Utformingen av veier er regulert i vegloven.. Vegloven stiller ingen fysiske krav til tilgjengelighet, men det slås fast at planleggingen av det offentlige vegnettet skal skje etter plan- og bygningslovens regler.. Utfyllende regelverk er fastsatt i forskrift til loven.. Plan- og bygningsloven med forskrifter, rundskriv og veiledninger.. Plan- og bygningsloven er inndelt i en plandel og en bygningsdel.. Ny plandel av loven ble iverksatt 01.. juli 2009.. Ny lovsamling inneholder:.. Plandelen til ny plan- og bygningslov.. Kart- og planforskriften.. Forskrift og konsekvensutredninger.. Forskrift om samvirke mellom ny og gammel plan- og bygningslov.. Lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov.. Med ny plandel er universell utforming tatt inn i lovens formålsbestemmelse.. §1-1 Lovens formål:.. ”… Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak”.. Fysiske krav til utforming er gitt i lovens teknisk forskrift og veileder til denne (TEK og VTF).. Ny Teknisk forskrift forventes vedtatt samtidig som ny bygningsdel av plan- og bygningsloven.. Ikrafttreden av den nye byggedelen av loven er utsatt til 1.. juli 2010.. I bygningsdelen §29-3 settes det krav om universell utforming av søknadspliktige tiltak.. §31-4 tredje ledd omtaler eksisterende bygg og anlegg, og muligheten til å gi pålegg om utbedring med tidsfrist.. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven.. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven setter funksjonskrav til bygg og produkter.. Forskrift om krav til byggverk og produkter (TEK) er supplert med en veileder (VTF).. Høringsutkastet til ny TEK stiller strengere krav til utforming enn TEK 2007 som er gjeldende.. Høringsutkastet går lenger i å sette krav til uteområder.. Forskrift om konsekvensutredninger.. Forskriften trådde i kraft 1.. juli 2009 samtidig med ikrafttreden av ny plandel av plan- og bygningsloven.. Integrering av KU i planbestemmelsene er tatt et skritt videre og det saklige virkeområdet for hvilke planer som skal behandles i samsvar med KU-bestemmelsene er utvidet.. Utbyggingsavtaler.. Utbyggingsavtaler mellom offentlig myndighet og private utbyggere har i flere år vært et viktig verktøy for gjennomføring av arealplaner etter plan- og bygningslovens (PBL) bestemmelser.. Med ny plan- og bygningslov er utbyggingsavtaler tatt inn i loven og er ikke lenger et tillegg til loven (kapittel 17 i bygningsdelen).. Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet en veileder for utbyggingsavtaler, som gir praktiske råd og rettledning for hvordan de reglene kan praktiseres (Veileder utbyggingsavtaler, KRD mai 2006).. Veilederen går gjennom prosessen rundt og rammene for innholdet i avtalene:.. Vedtak fattet av kommunestyret som gjør rede for kommunens forutsetninger for utbygging og forventning til avtalene.. Hva avtalene kan inneholde lovens forutsetning om at utbyggerens bidrag skal være nødvendige for gjennomføring av planen og stå i rimelig forhold til utbyggingen og kommunens forpliktelser.. Forbudet mot sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler.. Saksbehandlingsreglene kunngjøring og offentlig ettersyn.. Bestemmelsen i § 64-b legger rammene for hva som kan inngå i en utbyggingsavtale.. Utgangspunktet er forhold som kommunen har gitt bestemmelser for i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan  ...   ta hensyn til livssykluskostnader, miljømessige konsekvenser og universell utforming.. Så vel bestiller- som leverandørsiden får behov for å sette seg inn i hvordan man stiller krav om universell utforming i de enkelte tilfeller.. Det er utgitt en egen veileder for bestillere av varer og tjenester innen det offentlige.. Veilederen inneholder definisjon av prinsippet om universell utforming, relaterer denne til området offentlige anskaffelser, og tar opp hvordan slike krav skal følges opp i de ulike fasene av en anskaffelsesprosedyre.. Videre illustrerer veilederen på fire områder hvilke krav til universell utforming som er relevante, med henvisning til detaljerte veiledere (jf Deltasenteret).. Den inneholder også de aktuelle deler av lov om offentlige anskaffelser med forskrift, oversikt over relevant norsk og EU-relatert lovgivning samt oversikt over relevante standarder og litteratur.. Tilgjengelighet til ekspressbusser – regelverk knyttet til yrkestransportloven.. Rundskrivet N-4/2005 fra Samferdselsdepartementet innebærer at myndighetene stiller krav om tilgjengelighet til ekspressbusser.. En innskjerping av kravene er gitt i nytt rundskriv av mars 2006.. Det innebærer at fra januar 2006 skal det stilles krav til utførelsen av transporttjenesten for samtlige ekspressbusser, uavhengig av om vilkåret uttrykkelig var gitt ved løyvetildelingen (jf yrkestransportlovens §27-4).. Samferdselsdepartementet vil med det nye rundskrivet presisere at selskapene skal følge opp kravet, enten ved å tilpasse bussene slik at de blir tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne, eller ved å ha et serviceopplegg som ivaretar denne gruppens behov.. Uansett om transporttjenesten gjøres tilgjengelig ved tilpasning av materiell, eller ved etablering av et serviceopplegg, skal tjenesten utføres på en måte som gjør at behovene til personer med nedsatt funksjonsevne forstås og ivaretas, samtidig som de til en hver tid gjeldende krav til sikkerhet blir ivaretatt.. Samtidig er personer med nedsatt funksjonsevne ansvarlige for å opplyse transportøren om sine behov til rette vedkommende til rett tid.. Dette innebærer at en passasjer med nedsatt funksjonsevne må ta kontakt med transportøren i forkant av reisen for å være sikret plass på tilpasset materiell, og/eller nødvendig bistand.. Kostnaden ved å gjøre ekspressbussene tilgjengelige er å regne som en del av den ordinære bussdriften.. Det betyr at kostnadene ikke skal overføres direkte til personer med nedsatt funksjonsevne.. Personalet skal få hensiktsmessig opplæring i å forstå og oppfylle behovene til personer med nedsatt funksjonsevne.. Av- og påstigning skal i størst mulig grad respektere verdigheten til de reisende.. Forholdene skal legges til rette for at personer i denne gruppen i størst mulig grad kan være selvstendige.. Godkjente førerhunder skal transporteres inne i bussen.. Grunnleggende forflytningsutstyr og andre hjelpemidler, skal så langt som mulig og i samsvar med de til enhver tid gjeldende sikkerhetskrav transporteres sammen med passasjeren.. Personer med nedsatt funksjonsevne skal ikke betale for transport av grunnleggende forflytningsutstyr eller andre hjelpemidler (det inkluderer førerhund).. Ved planlegging og bygging av kommunale veier i Oslo skal Statens vegvesens håndbøker 017 og 018 og andre normaler som er spesielt tilpasset for Oslo, legges til grunn.. Normalene er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter veilovens § 13.. Forskriftene gir generelle rammer for utforming og standard.. Innenfor rammen av forskriftene er Vegdirektoratet gitt ansvar for å fastsette utfyllende bestemmelser veinormaler.. Myndighet til å fravike veinormalene innenfor forskriftenes rammer for kommunens veier er lagt til direktøren for Samferdselsetaten ved delegasjonsvedtak av veilovens § 13 fra Byrådet av 27.. 06.. 1997 sak 1425, jf Bystyrets vedtak av 6.. 05.. 1997 sak 220..

  Original link path: /lovverket-sier/
  Open archive

 • Title: Veiledning - Universell Utforming
  Descriptive info: Det foreligger flere standarder og veiledningsmateriell som er relevante i Samferdselsetatens arbeid med universell utforming.. Disse går videre i å gi anbefalinger og å foreslå løsninger, utover det som er lovregulert.. Nytt veiledningsmateriell som fokuserer på universell utforming er stadig under utarbeidelse.. En uttømmende oversikt er dermed vanskelig, men nedenfor er det er henvist til de mest sentrale normer og veiledere.. Veglovens veg- og gate normaler.. Kravene til utformingen av veganlegg følger av forskrift og utfyllende vegnormaler til vegloven.. Ved bygging av infrastruktur innen banesektoren er det stilt enkelte krav om universell utforming og tilgjengelighet.. I forskrift av 6.. desember 2006 nr.. 1356 om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane, og sidespor m.. m.. (kravforskriften) er det blant annet stilt krav om at forholdene skal legges til rette for orienterings- og bevegelseshemmede på plattformer, og at høyde og avstandsforskjeller mellom tog og plattform skal minimaliseres.. Flere av vegnormalene er oppdatert med krav om universell utforming.. Statens vegvesens vegnormaler.. Vegdirektoratet er gitt ansvaret for å fastsette utfyllende bestemmelser om veg- og gateutforming, noe som blant annet gjøres gjennom vegnormalene.. I sin håndbokserie utgir Statens vegvesen normaler, veiledere og retningslinjer som kommer til anvendelse ved utforming av alle typer veianlegg.. De mest relevante håndbøkene tilknyttet temaet universell utforming er:.. 017 Veg- og gatenormaler (omtalt under).. 018 Vegbygging.. 048 Trafikksignalanlegg.. 049 Vegoppmerking.. 050 Trafikkskilt.. 051 Arbeidsvarsling.. 111 Standard for drift og vedlikehold.. 209 Kommunale trafikksikkerhetsplaner.. 232 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg (omtalt under).. 233 Sykkelhåndboka.. 237 Veg- og gatelys.. 278 Veileder i universell utforming.. Håndbok 017 kom i revidert utgave i 2008 og stiller krav om universell utforming.. I håndbok 232, Tilrettelegging for kollektivtransport på veg (Statens vegvesen, 2008) er prinsipper for universell utforming lagt til grunn.. Håndboka har fokus på hele reisekjeden, blant annet ved at kjøretøy og infrastruktur skal passe sammen.. Samferdselsetatens gatenormaler.. Samferdselsdepartementets forskrifter etter veglovens § 13 gir generelle rammer for utforming og standard av veier.. Samferdselsetaten har utarbeidet gatenormaler som er tilpasset for Oslo.. En oppgradering av gatenormalene er gjennomført og utkastet til ny normal ligger ute til høring i 2010.. Gatenormalene er tilgjengelige fra etatens nettsider:.. http://www.. samferdselsetaten.. no/gatenormaler/.. Norsk Standard.. Norsk Standard for universell  ...   første delen gir grunnlaget for en større forståelse for universell utforming i bygninger og uteområder.. Del to er tenkt som et oppslagsverk direkte knyttet opp mot kvaliteter til henholdsvis uteområder, bygningen og bygningsdeler.. Temaveiledningen er tilgjengelig fra.. http://biblioteket.. husbanken.. no/arkiv/dok/1151/rapporten.. pdf.. Bygg for Alle er også en nettportal hvor en finner informasjon om tilgjengelighet til offentlige bygg ved å søke på byggets navn.. Foreløpig ligger kun bygg som forvaltes av Statsbygg inne.. byggforalle.. Ledelinjer i gategrunn.. Veilederen Ledelinjer i gategrunn (SHDIR, 2005) gir anbefalinger som er innenfor rammen av europeisk standardiseringsarbeid.. Veilederen handler om bruk av ledelinjer i gategrunn, hva det er og hvordan de bør brukes.. Målet med veilederen er å gjøre det enklere for kommuner og vegmyndigheter å etablere ledelinjer for blinde og svaksynte, ved å gi anbefalinger og vise eksempler på utforming og løsninger.. I veilederen legges det hovedvekt på bygde, ledende element i materialene stein og betong, som retningsindikator, varselindikator og oppmerksomhetsindikator.. Hovedprinsipper for naturlige ledelinjer presenteres også.. Veilederen er tilgjengelig fra:.. shdir.. no/vp/multimedia/archive/00004/IS-1310_4844a.. SINTEF har utarbeidet flere rapporter om erfaringer og anbefalinger knyttet til bruk av ledelinjer.. Disse kan ses.. på.. helsedirektoratet.. Veileder og håndbok for ledelinjer og kollektivtransport.. Samferdselsetaten i Oslo har februar 2008 utgitt en veileder og håndbok for ledelinjer og kollektivtransport:.. no/article108145-8963.. html.. Samferdselsetaten jobber kontinuerlig for økt kompetanse innen universell utforming.. Det arbeides i 2010 med nye veiledere, blant annet for varselfelt og merking av fotgjengeroverganger.. Tilgjengelige bygg og uteområder.. Handikapforbundets veiledning parkering, atkomst og bygg.. Denne erstatter Tilgjengelige uteområder fra 1998.. nhf.. no/novus/upload/file/FraGammelFile/Publikasjoner/tilgjengelige%20bygg%20og%20uteomraader.. TSI – Interoperabilitet i Europa.. EUs kravspesifikasjon til jernbanen omfatter både stasjon, togsett og informasjonsformidling.. rssb.. co.. uk/europe/tsi.. asp.. Tilgjengelighetsmal.. Deltasenterets tilgjengelighetsmal fra 2001 omfatter både uteområder og bygg og gir målbare krav til utformingen.. Tilgjengelighetsmalen er utformet som en sjekkliste.. Publikasjonen kan fås ved henvendelse til Deltasenteret under Helsedirektoratet.. 1B-St Stasjonshåndboka.. Krav og veiledning til utforming av plattform, atkomst, trapper, ramper og informasjonsformidling.. Utarbeidet i 2003 av jernbaneverket.. Boken er tilgjengelig fra Jernbaneverkets bibliotek.. Tilgjengelighetsguide.. Tilgjengelighetskrav i bygg, og noe uteområder.. Veileder utarbeidet av Norges blindeforbund.. Tilgjengelig på:.. blindeforbundet.. no/nbf/publikasjoner/brosjyrer/tilgjengelighet/Tilgjengelighetsguiden2.. Det henvises til Deltasenterets sider for flere lenker og informasjon om universell utforming:.. no/deltasenteret/universell_utforming/bygninger_og_uteomr_der/verkt_y_og_veiledere/..

  Original link path: /veiledning/
  Open archive

 • Title: Filmer - Universell Utforming
  Descriptive info: Her kan du se reklamefilmene utviklet i sammarbeid med.. Skien Kommune.. og.. Porsgrunn Kommune..

  Original link path: /filmer/
  Open archive

 • Title: UU i Samferdselsetaten - Universell Utforming
  Descriptive info: Vårt arbeid med universell utforming i 2010.. Samferdselsetaten arbeider kontinuerlig for å gjøre Oslo mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.. Fjerning av unødvendige barrierer og økt mulighet for orientering prioriteres i 2010.. I 2010 arbeider Samferdselsetaten blant annet med følgende prosjekter for universell utforming:.. Oppgradering og økt tilgjengelighet i Oslos strøksgater, Grønlandsleiret får blant annet nye fotgjengeroverganger, nye vannrenner og reasfalterte fortau.. For Thorvald Meyers gate utarbeides byggeplan for økt tilgjengelighet i samtlige krysningspunkter.. Arbeid med håndbok/veileder for universell utforming av fotgjengeroverganger i Oslo.. Diverse tiltak for økt tilgjengelighet i bydel Stovner, i  ...   tiltak nyttet til problematiske områder.. Diverse tiltak for økt tilgjengelighet i bydel Østensjø, hovedsakelig rundt Bøler bydelssentra.. Fokus på tilgjengelighet til buss og T-bane, samt utbedring av fotgjengeroverganger og fortauer.. Nye ledelinjer på Frogner plass for økt tilgjengelighet for synshemmede.. Utprøving av nedfresing i eksisterende dekke.. Mindre tiltak for økt fremkommelighet i gater i Oslo sentrum.. Etablering av høystandard bussholdeplasser.. Universell utforming av fotgjengeroverganger i området rundt Stovner senter.. Oppmerksomhetsfelt med taktile heller og ledelinjer som viser retningen på fotgjengerovergangen i Grønlandsleiret.. Anleggsfase i Grønlandsleiret sommeren 2010.. Ferdigstillelse høsten 2010.. Utvalg fra tiltaksvurdering på Bøler..

  Original link path: /uu-i-samferdselsetaten/
  Open archive

 • Title: Pågående prosjekter - Universell Utforming
  Descriptive info: Alna.. Bøler.. Fotgjengeroverganger ved Ullevål sykehus.. Håndbok for universell utforming av fotgjengerfelt.. Høystandard holdeplasser.. Informasjonspunkt Jernbanetorget.. Mindre utbedringer.. Stovner.. Thorvald Meyers gate.. Utbedring av trapper.. Her finner du mer informasjon om pågående prosjekter.. Siden blir fortløpende oppdatert etter som prosjektene utvikler seg.. Dersom du har spørsmål er du velkommen til ringe vår uu-koordinator Heidrun Kolstad på telefon 23493032.. under byggning..

  Original link path: /prosjekter/
  Open archive

 • Title: Ferdige prosjekter - Universell Utforming
  Descriptive info: Etterstadgata.. Frogner plass.. Grønlandsleiret.. Ole Deviks vei.. Solhauggata og trapp.. Sporveisgata - Pilestredet.. Stenersgata.. Vossegata.. Les mer om ferdige prosjekter.. varselfelt holdeplass..

  Original link path: /ferdige-prosjekter/
  Open archive

 • Title: Styringsdokumenter og rapporter - Universell Utforming
  Descriptive info: Styringsdokumentene og rapportene er i adobe pdf format.. Styringsdokumenter.. UU-handlingsplan 2009-2012-Samferdselsetaten.. UU-strategisk dokument-Samferdselsetaten.. Rapporter.. Tilstandsvurdering UU Bøler del 1.. Tilstandsvurdering UU Bøler del 2.. Alna Områdesatsning FURUSET.. Alna Knutepunktsprosjektet del 1.. Alna Knutepunktsprosjektet del 2.. Alna Gang-og sykkelveiprosjektet.. Rapport registrering av trapper.. Rapport_Universell utforming Stovner..

  Original link path: /rapporter/
  Open archive

 • Title: Brukerrådet - Universell Utforming
  Descriptive info: Brukerrådet er et rådgivende organ for Samferdselsetatens Direktør og bindeledd mellom etat og brukere i tilgjengelighetspørsmål.. Rådet består av representanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Oslo, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Det sentrale eldrerådet i Oslo, Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten i Oslo og Samferdselsetaten i Oslo.. Brukerrådet startet sitt arbeid 6.. september 2007.. Brukerrådets medlemmer:.. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.. SAFO – Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner.. Det sentrale eldrerådet i Oslo.. Rådet for funksjonshemmede.. Helse og velferdsetaten..

  Original link path: /brukerradet/
  Open archive

 • Title: Alna - Universell Utforming
  Descriptive info: Hva skjer i bydel Alna.. Det er gjennomført en tilstandsregistrering i bydelen som peker på områder som er vanskelig tilgjengelige.. I forlengelse av tilstandsvurderingen er det gjennomført en generell oppgradering av gang- og sykkelvei som strekker seg gjennom hele bydelen.. I 2011 vil det arbeides mer med problemområder i tilknytning til nærsentraene.. KARTLEGGINGSRAPPORTER:.. dokumentene er i pdf format.. BILDER FRA GANG- OG SYKKELVEIEN..

  Original link path: /prosjekter/alna/
  Open archive


 • Archived pages: 44