www.archive-no-2012.com » NO » U » UNGDOM-MOT-VOLD

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 150 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Ungdom mot Vold
  Descriptive info: .. Forsiden.. Kontakt Oss.. Søk.. AKTUELT.. OM OSS.. FOKUS.. KAMP.. TILTAK.. SAMARBEID.. BARNEVERN.. SKOLE.. FRIOMSORGEN.. Siste nytt.. Barnevern.. Struktur.. Gjengkriminalitet.. Organisert kriminalitet.. Mest leste.. Samfunnsstraff.. Universitetet i Oslo.. JURU.. Ungdom mot Vold.. Veiledningssenter for motivasjon og mestring.. Veiledningssenter for motivasjon og mestring.. Stort omfang.. I løpet av perioden 2007 – 2011 har Ungdom mot Vold arbeidet med.. 1154.. elever i risikosonen fordelt på.. 557.. konflikt- og oppfølgingssaker.. Les mer ….. Evalueringsundersøkelser av UiO.. To masteroppgaver om Ungdom mot Volds arbeid..  ...   ved inngangen av 2012 inngått to nye samarbeidsavtaler.. Flere artikler ….. Samarbeid med UiO.. Varm avslutning.. Godt samarbeid med Oslo skoler.. Jusinfo.. Stillingsannonse.. Skolesamarbeid.. Tvangsekteskap.. Gjeldsproblemer.. Det kan bli dyrt å vinne rettssaker.. Ungdom mot Vold i en Internasjonal publikasjon.. Aktuelle saker.. Ungdom mot Vold forebygger elevfrafall.. Veiviserprisen 2009 tildelt Ungdom mot Vold.. Universitetet i Oslo evaluerer Ungdom mot Vold.. Unge løslatte.. Ingen effekt av rusforebygging i skolen.. Barn i fengsel.. Samvirkende økologisk system.. Staten svikter.. Hva er neste?.. UmV 2008..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Ungdom mot Vold
  Original link path: /index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: OM OSS
  Descriptive info: Om oss.. Stabilitet er nøkkelord.. Regjeringsoppnevnte utvalg.. Dokumentasjon.. Støtt Ungdom mot Vold.. Anno.. Ungdom mot Vold ble grunnlagt i 1994, formelt stiftet i 1995 og er en politisk uavhengig stiftelse.. Ungdom mot Vold ble grunnlagt av Farid Bouras og Mustapha Laatiaoui.. Mustapha var arkitekten.. bak navnet og Farid designet logoen.. Ungdom mot Vold ledes i dag av.. Farid Bouras og Mustapha Laatiaoui er fortsatt arkitekten i Ungdom mot Vold.. Visjon.. Ungdom mot Volds visjon er å stoppe, redusere og forebygge vold, mobbing, diskriminering, fordommer, likegyldighet og kriminalitet i samfunnet.. Ungdom mot Vold vil være et arena for styrking av barn og ungdoms selvaktelse, selverkjennelse, mestring, selvtillit og følelse av trygghet.. Kunnskapsbasert forebyggende, oppsøkende sosialt arbeid og programvirksomhet utgjør Ungdom mot Volds verktøy, for å oppnå visjonen.. Barn og ungdom i fokus.. Barn og ungdom er og vil alltid være i fokus hos Ungdom mot Vold.. Vi er beæret og ydmyke for den tilliten barn, ungdom og foreldre viser oss.. Vi kunne ikke ha klart å gjøre en så god jobb uten disse eller våre verdifulle samarbeidspartnere og lojale frivillige.. Ungdom mot Volds forebyggende arbeid tar utgangspunkt i å hjelpe enkeltpersoner i å  ...   Målet vårt.. Vi er et viktig supplement i samfunnet og etter snart 16 års arbeid er etterspørselen for våre tjenester økende.. Vårt mål er å etablere Ungdom mot Volds kontorer i de største byene i landet for å hjelpe flest mulig risikoutsatt ungdom.. Særlig når ansvaret for denne gruppen blir skjøvet fra staten til kommunene, og fra kommunene tilbake til staten igjen.. Ungdom mot Vold er en kvalitetsbevisst og lærende organisasjon.. Våre ansatte har solid kompetanse fra ungdomsarbeid, konflikthåndtering og samtlige har fullført seks måneders Kamp opplæringsprogram.. Vi har bred høyere utdanning med bakgrunn i studier fra Politihøyskolen, Psykologisk institutt, Det juridiske fakultet og Humaniora fakultetet ved Universitetet i Oslo.. Våre verdier.. Idealet om alle menneskers likeverd og felles grunnleggende rettigheter slik disse er nedfelt i FNs menneskerettighetserkæring, og som innebærer toleranse overfor annerledes tenkende og for andre levemåter, er grunnleggende idealer og verdier.. Vi blir lagt merke til.. Ungdom mot Vold har blitt hedret med.. ”Den kriminalitetsforebyggende pris”.. av Justis- og politidepartement for god innsats i det kriminalitetsforebyggende arbeid i samfunnet, samt andre priser som.. Stiftelsen Unis Skadevernprisen.. ,.. Klar Tale- prisen.. Scheiblers Legat Hederspris.. og andre.. Justisministeren om Ungdom mot Vold..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=5
  Open archive

 • Title: FOKUS
  Descriptive info: Fokus.. Fokusområder.. Satsningsområder.. Samfunnsnivåer.. Kriminalitet.. Satsningsområder.. Utfordringene som kriminalitet medfører krever deltagelse fra alle relevante aktører.. Ungdom mot Vold har derfor rettet våre fokusområder opp mot skoler, friomsorgen og politiet, som alle er aktører i befatning med ungdom i risiko og faresonen.. Hensikten er å:.. Forebygge elevfrafall og rekrutering til kriminalitet  ...   friomsorgen.. Gjøre politiets forebyggende arbeid kjent blant ungdom.. Forskning.. Vi har også innledet samarbeid med Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt, hvor samarbeidet vil fokusere på systematisk (evaluerings-) forskning for å finne ut hva som virker, hvorfor og for hvem det virker, innenfor de tilbud Ungdom mot Vold har utviklet.. Les mer..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=3
  Open archive

 • Title: KAMP
  Descriptive info: Formål.. Metodikk.. Komponenter.. LEI prinsippet.. Gjennomføringen.. Omfang og varighet.. Dynamisk innhold.. KOGNITIV ATFERDSMESTRING I PRAKSIS.. "Ungdom mot Vold har utarbeidet en arbeidsmetodikk og et påvirkningsprogram med høy faglig standard (Kognitiv Atferdsmestring i Praksis - KAMP) som er blitt positivt evaluert når det gjelder prosess og samarbeid".. - St.. meld.. nr.. 37 (2007-2008).. KAMP,"Kognitiv Atferdsmestring i Praksis", er en multimodal kognitiv atferdsorientert kriminalitetsforebyggende program.. Programmets metode er bygd rundt to komponenter og et prinsipp.. SSS komponenter.. S³.. består av Selvforståelse, Situasjonsforståelse og Samfunnsforståelse.. III komponenter.. I³.. består av Inkludering, Involvering og Interaksjon.. Begge komponentene,.. og.. er i sammenheng med et prinsipp,.. LEI-prinsippet.. bestående av Lyst, Engasjement og Interesse.. Programmet KAMP har blitt tatt i bruk nå i 16 år med gode resultater.. I september 2007 ble KAMP evaluert og kvalitetssikret i samarbeid med Oslo friomsorgskontor med meget gode funn for Kriminalomsorgen.. KAMP oppfyller kraven i programbeskrivelse slik disse fremkommer i ”Retningslinjer for programvirksomheten i kriminalomsorgen”.. Programmet vil bli vitenskapelig forankret og videreutvikles i forbindelse med et pågående samarbeid med Universitet i Oslo Psykologiske institutt.. Deltakere i programmet kan inngå en frivillig Stabilitetsoppfølgingsavtale, "..  ...   med mål for øyet å motvirke risikofaktorer til ny kriminalitet og tilbakefall.. Praktisk hjelp i praksis.. (Praktisk støtte i S³).. Under STOPP skal domfelte få støtte og hjelp ved behov til blant annet til å søke etter et egnet sted å bo, skoleplass, videreutdanning, behandling, arbeid, juridisk veiledning og nettverk.. De skal også ytes bistand med eventuell gjeldssanering, økonomisk planlegging, budsjetter, opprettelse av bankkonto og ID-dokumentasjon.. Tilbudet er rettet spesifikt for unge domfelte til samfunnsstraff, men kan også gjelde for andre deltakere.. For mer informasjon vedrørende program KAMP ta kontakt med Ungdom mot Vold, da dette kun er en kort versjon av programmet.. Opphavsrett til åndsverk.. I henhold til 1.. kapittel § 1 i Lov om opphavsrett til åndsverk m.. v.. (åndsverkloven), er Ungdom mot Vold rettighetshaver av Program KAMP, ”Kognitiv Atferdsmestring i Praksis”, og har enerett på verket jmf.. § 2.. Ungdom mot Vold har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for allmennheten i henhold til § 3.. Ved brudd har rettighetshaver søksmålsrett jmf.. § 38b..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=6
  Open archive

 • Title: TILTAK
  Descriptive info: Tiltak.. KOM 1-7.. MMS.. MOTTO.. ”We should never look down on somebody unless we are helping them up”.. Ungdom mot Volds forebyggende tiltak er målbevisst rettet mot direkte eller indirekte kriminalitetsforsterkende årsaker blant barn og ungdom.. i risiko og faresonen,.. med særlig vekt på vanskeligstilt ungdom.. Dette er ofte ungdom som befinner seg i  ...   manglende eller fragmentert.. Målrettede tiltak.. Tiltakene våre er rettet mot.. barn og ungdom.. i risiko og faresonen.. i samarbeid med foreldre, skoler, friomsorgen og politiet.. Ungdom mot Volds tiltaksmodell er strukturert ut i fra seks tiltak:.. :.. Konfliktmegling).. : Juridisk veiledning for ungdom.. : Motivasjons og mestringssamtaler.. : Motivasjon til teoretisk opplæring.. : Stabilitetsoppfølgning..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=9
  Open archive

 • Title: SAMARBEID
  Descriptive info: Samarbeid.. Samarbeidspartnere.. Politiet.. Universitet i Oslo.. Konsekvensene av kriminalitet er en belastning for både impliserte enkeltindivider og hele samfunnet.. Ungdom mot Vold har etablert samarbeid med en rekke instanser fordi at kriminalitetsforebyggende arbeid først og fremst er et samfunnsansvar og virkningsfull kriminalitetsbekjempelse krever deltakelse fra alle relevante aktører.. Forpliktende samarbeidsavtaler.. Gjennom gjensidig samarbeidsavtaler har Ungdom mot Vold kunnet følge opp mange ungdommer.. Og kan vise til målbare forebyggende resultater som er oppnådd i samarbeid med skoler, friomsorgen og politiet..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=7
  Open archive

 • Title: BARNEVERN
  Descriptive info: Barns rettigheter.. Målgruppe.. Samarbeidsform.. Krysskulturell kompetanse.. Tjenester.. Metode.. Barnevern.. "For a community to be whole and healthy, it must be based on people's love and concern for each other.. " (Millard Fuller).. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige løpende arbeidet etter loven.. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, foreta undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede saker for behandling i fylkesnemnda, iverksette og følge opp tiltak.. Melde til barnevernet.. Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg kan ta kontakt med barneverntjenesten om dette.. Privatpersoner kan melde saker anonymt til barnevernet.. Det vil si at de varsler barnevernet om at de er bekymret for et barn, men ønsker at deres egen identitet holdes hemmelig for den familien det gjelder.. Sett fra barnevernets side er det ønskelig at folk står fram.. Men selv om folk vil være anonyme, har barnevernet plikt til å undersøke saken på vanlig måte.. Barnevernet kan gi anonymitet, men det kan ikke frita folk for vitneplikt når saken skal behandles i fylkesnemnda eller i domstolene.. Da må det oppgis hvem som har meldt saken.. Barnevernets oppgaver.. Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar.. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon.. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.. Barnevernmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i lov 17.. juli 1992 nr.. 100 om barneverntjenester.. Staten ved Barne- og likestillingsdepartementet har et generelt overordnet ansvar for barnevernet, mens forvaltningen av barnevernet  ...   hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.. Ansvarsfordelingen i barnevernet.. Statens ansvar for barnevernet er delt mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familieetaten, fylkesmannen og fylkesnemnda for sosiale saker.. Departementet har det overordnede ansvaret for barnevernet.. Barne-, ungdoms- og familieetaten(Bufetat).. består av fem regionale barnevernmyndigheter og en sentral barnevernmyndighet (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).. De regionale barnevernmyndighetene skal bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet, bistå kommunene med rekruttering og formidling av fosterhjem og har ansvaret for at fosterhjemmene får opplæring og veiledning.. Etaten har også ansvar for etablering og drift av institusjoner og for godkjenning av private og kommunale institusjoner som benyttes etter barnevernloven.. Fylkesmannen.. fører særlig tilsyn med barnevernvirksomheten i den enkelte kommune.. Det innebærer at fylkesmannen påser at kommunene utfører oppgavene etter barnevernloven, sørger for at kommunene får råd og veiledning, og fører tilsyn med barneverninstitusjonene.. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak barneverntjenesten fatter etter barnevernloven (og som ikke hører inn under fylkesnemndas myndighetsområde).. Statens Helsetilsyn.. har det overordnete faglige ansvaret for tilsynet som fylkesmannen utøver på barnevernsområdet.. Fylkesnemnda for sosiale saker.. er et domstollignende forvaltningsorgan som har avgjørelsesmyndighet i blant annet saker om omsorgsovertakelse av barn og om tvangsinngrep ved alvorlige adferdsvansker hos ungdom.. Det er 12 nemnder i landet.. Nemnda består i den enkelte sak av en leder som er jurist, to sakkyndige medlemmer og to medlemmer fra et alminnelig utvalg.. Avgjørelser fattet av fylkesnemnda kan bringes inn for tingretten.. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.. har forvaltningsansvaret for barnevernloven, fører tilsyn med at lov og øvrig regelverk blir anvendt riktig.. Departementet sørger for at erfaringer med loven blir evaluert og foreta nødvendig endringer.. Departementet har også ansvar for å gi retningslinjer og instrukser, sette i gang forskning på området, utvikle den generelle barnevernpolitikken og legge til rette for at det finnes tilgjengelig informasjon om barnevernet.. Barne- og likestillingsdepartementet er ikke klageinstans i enkeltsaker..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=103
  Open archive

 • Title: SKOLE
  Descriptive info: Skole.. Selektiv forebygging.. Tiltak på skolene.. Utvisningssaker.. Elevkontrakt.. Viktig oppgave.. Ungdom mot Volds samarbeidspartnere er 20 skoler i Oslo og Akershus.. En av de viktigste oppgavene et samfunn har er å gi alle like muligheter til å realisere sine evner.. En god skole vil gi den enkelte anledning til å utvikle det beste i seg selv og ta til seg de kunnskaper som trengs for å bli selvhjulpen.. Ungdom mot Vold og Utdanningsetaten har et godt samarbeid.. Ungdom mot Vold som ressurs er beskrevet i  ...   og Push Outs".. Ungdom mot Vold arbeider med å forebygge elevfrafall så kalt (Drop outs) og elever som av ulike årsaker blir ekskludert fra skolen (Push Outs).. Fokus på utdanning.. Ungdom mot Vold har i alle år hatt fokus på utdanning og gjort det til en tommelfingerregel at utdanning kan være veien for lykke.. Det er ikke nødvendigvis slik at alle som bryter skoleløpet blir kriminelle, men uten utdanning er kanskje veien til kriminalitet kortere da mange ungdommer som er i risikosonen søker etter raske penger..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=8
  Open archive

 • Title: FRIOMSORGEN
  Descriptive info: Friomsorgen.. Samfunnstraff.. Størst i Norge.. KAMP evaluering.. Domfelte i fokus.. Ungdom mot Volds samarbeid med friomsorgen startet med enkeltsaker.. , og har utviklet seg derfra.. Mye av bakgrunnen for kontakten var at friomsorgen trengte kunnskap om minoritetsungdom.. Ungdom mot Vold har vært fast oppdragsgiver for Oslo friomsorgskontor i mange år og har i dag status som samarbeidspartner.. Hvorfor skiller Ungdom mot Vold seg  ...   arenaer som skole, fritid, miljøer osv.. Stabilitetsoppfølgning av unge domfelte etter endt samfunnsstraff.. Frivillighet.. Forutsigbart.. samarbeidet.. I samarbeidet er det kommet frem et behov for å forplikte, kvalitetssikre og gjøre samarbeidet forutsigbart for partene i arbeidet med effektiv kriminalitetsbekjempelse.. Med bakgrunn i oppnådde resultater inngikk Friomsorgen Region Øst, Oslo friomsorgskontor og Ungdom mot Vold i 2005 et kontraktsfestet samarbeid.. Les mer om Oslo friomsorgskontoret..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=4
  Open archive

 • Title: Barnevern
  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=152:barnevern&catid=40:barnevern&Itemid=7
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 150