www.archive-no-2012.com » NO » U » UIAHIT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 94 . Archive date: 2012-11.

 • Title:
  Descriptive info: .. Høgskolen i Telemark.. Universitetet i Agder.. Søketekst:.. Hopp til hovedinnholdet.. Kontakt.. Logg inn.. Organisering og styring.. Aktuelt.. Faglege fellestiltak.. Administrative fellestiltak.. Samfunnsrolla.. HiT og UiA.. Fellesprosjektet for Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder.. HiT og UiA har gått sammen i et 3-årig samarbeidsprosjekt for utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene.. Bildet er fra Campus Porsgrunn.. Bildet er fra Campus Notodden.. Bildet er fra Campus Kristiansand.. Bildet er fra Papirbredden i Drammen.. Bildet er fra campus i Bø.. Bildet er fra campus i Grimstad.. Bildet er fra campus i Rauland.. Tilskot til å fremje FoU-relatert samarbeid.. I samband med det treårige fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder er det høve til å søkje prosjektstyret om mindre summar som kan hjelpe til å realisere FoU-relatert samarbeid mellom dei to institusjonane.. Les mer.. I statsbudsjettet for 2012 blir Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder bedt om å rette særlig oppmerksomhet  ...   tre fylkene, konkluderer et møte 8.. mars 2012.. Tredje doktorgradsprogram ved HiT.. Høgskolen i Telemark har fått offisiell godkjenning av sitt lenge planlagde doktorgradsprogram i kulturstudiar.. Dette blir den tredje doktorgradsutdanninga ved høgskolen.. HiT/UiA-prosjektet får 1 mill i SAK-midler.. Samarbeidet mellom HiT og UiA har fått en bevilgning på 1 millioner kroner, av de 24,3 millionene Kunnskapsdepartementet delte ut 2.. august.. Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder.. har gått sammen om et 3-årig arbeid som skal utvikle og realisere flere konkrete faglige og administrative fellestiltak mellom de to institusjonene.. Samarbeidsprosjektet skal utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid mellom HiT og UiA.. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjmonene og understøtte begge institusjonenes konkurransekraft.. Postboks 203, 3901 Porsgrunn.. postmottak@hit.. no.. Postboks 422, 4604 Kristiansand.. post@uia.. Designet av Kremt.. -.. Webside.. utviklet av.. Grenland Web.. - Drevet av.. eZ Publish..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kontakt -
  Descriptive info: Frontpage.. /.. Styringsgruppen for fellesprosjektet:.. rektor Torunn Lauvdal, UiA (leder): torunn.. lauvdal(at)uia.. rektor Kristian Bogen, HiT (nestleder): kristian.. bogen(at)hit.. universitetsdirektør Tor A.. Aagedal, UiA: tor.. a.. aagedal(at)uia.. styreleder Rune Nilsen, HiT: rune.. nilsen(at)cih.. uib.. Alle henvendelser om HiT/UiA-samarbeidet kan rettes til sekretariatet for fellesprosjektet.. seniorrådgiver Henning Hanto, HiT: henning.. hanto(at)hit.. seniorrådgiver Helge Simon Møll, UiA: helge.. s.. moll(at)uia..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: Logg inn - Bruker -
  Descriptive info: Bruker.. Brukernavn.. Passord..

  Original link path: /user/login
  Open archive

 • Title: Organisering og styring -
  Descriptive info: Organisering og framdrift.. Ett av to?.. Fellesprosjektet HiT/UiA.. Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder gjennomførte våren 2011 en kartlegging av mulighetene for en fusjon eller et utvidet samarbeid mellom de to institusjonene.. Styrene for de to institusjonene vedtok i etterkant av kartleggingen at samarbeidet skulle fortsette i et 3-årig prosjekt som  ...   administrativ karakter mellom de to institusjonene.. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene, og understøtte begge institusjoners konkurransekraft.. Prosjektet skal også utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell senere fusjon eller et mer utvidet samarbeid..

  Original link path: /organisering-og-styring
  Open archive

 • Title: Aktuelt -
  Descriptive info: - Fusjoner er bra, men de skal være frivillige.. Styrene for UiA og HiT avholdt 18.. og 19.. september felles seminar.. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Ragnhild Setsaas presentert departementets overordna politikk for universitets- og høyskolesektoren.. Hun var tydelig på at fusjoner mellom institusjoner i uh-sektoren skal være frivillige, men at departementet vil støtte fusjoner der institusjonene selv ønsker det.. Og det blir ingen endringer i finansiering av forskningen ved de  ...   er svært fornøyd med fusjonsavtalen mellom høgskolene i Buskerud og Vestfold.. Ny nettportal for studiekvalitet.. Aftenposten lanserte 29.. mars en ny nettportal for kvalitetsvurdering av studier,.. studiekvalitet.. Bare et fåtall utdanninger ved HiT og UiA er med i vurderingen.. Kandidater fra allmennlærerutdanning vurderer UiA som det beste studiestedet i landet!.. Aktuelle hendelser.. som bør få oppmerksomhet på UiA og HiTs felles nettsider kan meldes til.. henning.. hanto@hit.. eller.. helge.. moll@uia..

  Original link path: /aktuelt
  Open archive

 • Title: Faglege fellestiltak -
  Descriptive info: Samarbeid mellom fagmiljø.. Små FoU-tilskot.. Prosjektstyret har vedtatt at nokre fagmiljø ved UiA og HiT skal inviterast spesielt til å konkretisere og setje i gang samarbeidsprosjekt innanfor ramma av det 3-årige fellesprosjektet.. Det skal bli stilt økonomiske midlar til rådvelde for å lette gjennomføringa.. Det er dessutan opna høve til å søkje om mindre tilskot til FoU-relatert samarbeid mellom dei to institusjonane.. Ordningane er omtala nærare under stikkorda til venstre..

  Original link path: /faglege-fellestiltak
  Open archive

 • Title: Administrative fellestiltak -
  Descriptive info: HiT og UiA er gått sammen om noen administrative fellestiltak.. Høsten 2011 ble det gjennomflørt et prosjekt for å se på muligheter og begrensinger knyttet til digital eksamen.. Fra høsten 2012 settes det i gang et nytt prosjekt som bygger videre på utredningen i høst, og som skal stimulere og legge til rette for mer bruk  ...   avlegge eksamen digitalt på skriftlig skoleeksamen.. For å nå dette målet UiA, HiT, Ansgar teologiske høyskole og Mediehøyskolen Gimlekollen en samarbeidsavtale.. Disse institusjoner finansierer en prosjektlederstilling, og deltar i prosjektarbeidet i styrings- og prosjektgruppene.. Prosjektet vil i første omgang vare fram til august 2014.. For mer informasjon, ta kontakt med.. prosjektleder.. Nora Clarke.. ,.. telefon 3814 1278..

  Original link path: /administrative-fellestiltak
  Open archive

 • Title: Samfunnsrolla -
  Descriptive info: Hva menes med samfunnsrolla?.. Folketall og arbeidsplasser.. Utdanning, utdanning, utdanning.. Kunnskapssamfunnet.. Fokusområder.. Samfunnsrollas innhold.. Veien videre.. En utvidet samfunnsrolle.. Dette utviklingsarbeidet er blitt betegna som et pilotprosjekt.. HiT og UiA skal (og tilsvarende noen andre universitets- og høyskolemiljøer i landet) forsøke å få fram et arbeid som kan være forbilledlig, til etterfølgelse for hele universitets- og høyskolesektoren i Norge.. De statlige høyskolene, de regionale høyskolene som var betegnelsen tidligere, har alltid vært seg bevisst ansvaret overfor den delen av landet de har vært plassert i.. Men også de  ...   begrunnet i de regionale virkningene universitetet kunne gi.. Universitetet i Bergen har oppfattet seg som.. Vestlandsuniversitetet.. Det regionale ansvaret er ikke noe særegent for høyskolene.. Kriteriene for etablering av nye universiteter understreker også at viktige fagområder ved nye universiteter skal ha en vesentlig regional betydning.. Og en må kunne si at ingen av de nye universitetene, med mulig unntak for UMB, kunne ha maktet å bygge seg opp faglig og ressursmessig uten betydelig støtte fra landsdelen de er plassert i.. Det gir en spesiell kontakt mellom universitetet og regionen..

  Original link path: /samfunnsrolla
  Open archive

 • Title: HiT og UiA -
  Descriptive info: (HiT) og.. (UiA) er lokalisert sørøst i Norge, med en regional knytting til fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.. HiT ble etablert ved høgskolereformen i 1994.. De fire høgskolene Telemark distriktshøgskole (Bø), Telemark ingeniørhøgskole (Porsgrunn), Telemark lærerhøgskole (Notodden og Rauland) og Telemark sykepleierhøgskole (Skien) ble slått sammen.. HiT har virksomhet i Bø, Rauland, Notodden, Porsgrunn og Drammen.. HiTs fellesadministrasjon ligger i Porsgrunn.. Høgskolen er organisert i fire fakulteter (12 institutter).. UiA ble etablert i 2007 da Høgskolen i  ...   musikkonservatorium (Kristiansand), Agder ingeniør- og distriktshøgskole (Grimstad) og Arendal sykepleierhøgskole fusjonerte til HiA ved høgskolereformen i 1994.. UiA har samlet virksomheten i to campusområder, i Kristiansand og Grimstad.. UiA er organisert i fem fakulteter (19 institutter).. Nøkkeltall HiT.. Studenter (årsverk) høsten 2011.. 5.. 550.. Studenter (antall personer) høsten 2011.. 6.. 173.. Ansatte (årsverk) 2011.. 564.. FoU - publ.. poeng 2011.. 87.. Budsjettramme (driftsinntekter) 2011.. 577 mill.. kr.. Nøkkeltall UiA.. 8.. 451.. 9.. 700.. 918.. 470.. 1.. 025 mill..

  Original link path: /hit-og-uia
  Open archive

 • Title: Små FoU-tilskot - Faglege fellestiltak -
  Descriptive info: I tillegg til at prosjektstyret har invitert nokre fagmiljø særskilt til å utforme samarbeidsprosjekt (sjå under Samarbeid mnellom fagmiljø ), er det opna høve til å søkje om.. mindre tilskot til FoU-relatert samarbeid.. mellom dei to institusjonane.. Ordninga er omtala nærare under stikkorda nedanfor.. Retningsliner.. Innvilga tilskot 8.. mai 2012.. Innvilga tilskot 2.. oktober 2012..

  Original link path: /faglege-fellestiltak/smaa-fou-tilskot
  Open archive

 • Title: Agder og Telemark sammen om teknologiutvikling - Aktuelt -
  Descriptive info: Agder og Telemark sammen om.. Tor Martin Lien tormartin.. lien.. SPAMFILTER.. @uia.. no.. Rektor Torunn Lauvdal fra UiA og rektor Kristian Bogen fra Høgskolen i Telemark møtte fylkesordførerne Terje Riis Johansen fra Telemark, Bjørgulv Sverdrup Lund fra Aust-Agder og Terje Damman fra Vest-Agder i Fylkeshuset i Arendal torsdag 8.. mars.. I tillegg deltok fylkesrådmennene – Tine Sundtoft fra Vest-Agder, Arild Eielsen fra Aust-Agder og assisterende fylkesrådmann Mette Fjulsrud fra Telemark.. Assisterende universitetsdirektør Seunn Smith Tønnessen, UiA og styreleder Rune Nilsen fra HiT, samt de prosjektansvarlige ved henholdsvis HiT – Henning Hanto, og UiA – Helge S.. Møll, deltok også i møtet.. Presenterte samarbeidsprosjekt.. I møtet presenterte rektorene samarbeidsprosjektet mellom UiA og HiT, med fokus på hvordan prosjektet er organisert, hvilke intensjoner som ligger bak og målene med det hele.. Teknologifakultetene ved HiT og UiA er Norges største ingeniørutdanningsmiljø etter NTNU i Trondheim.. Fakultetene samarbeider med hverandre med industrien.. HiT-rektor Kristian Bogen innledet om  ...   ord og luftige vyer, men at det blir konkret og konsentrert.. Det er viktig at det ikke sprer seg over for mange områder.. Fylkeskommunene var også opptatt av at de blir aktive deltakere i arbeidet, slik at de også kan bidra.. Felles uttalelse.. Arendalsmøtet munnet ut i følgende felles uttalelse:.. «Fylkesordførerene i Telemark, Aust- og Vest-Agder og ledelsen ved Universitet i Agder og Høgskolen i Telemark ønsker å starte et konkret arbeid knyttet til teknologiutvikling i de tre fylkene.. Våre fylker har et godt grunnlag, men også utfordringer knyttet til det å være ledende på teknologi.. Vi ønsker at et forsterket samarbeid mellom UiA og HiT skal bidra til økt kompetanse, nye arbeidsplasser og regional utvikling i våre tre fylker.. Det er naturlig at de relevante organene i fylkeskommunene og ved UiA og HiT ser på ytterligere muligheter for konkret samarbeid.. Terje Riis-Johansen.. Bjørgulv Sverdrup Lund.. Terje Damman.. Torunn Lauvdal.. Kristian Bogen.. Kommentarer..

  Original link path: /aktuelt/agder-og-telemark-sammen-om-teknologiutvikling
  Open archive


 • Archived pages: 94