www.archive-no-2012.com » NO » V » VASSDRAGSFORBUNDET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 38 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Vassdragsforbundet
  Descriptive info: .. Hjem.. |.. Om oss.. |.. Tjenester.. Rapporter.. Lenker.. AKTUELT.. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål på høring.. [06/07-2012].. Dokumentet.. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Glomma.. sendes på høring i perioden 1.. juli 31.. desember 2012.. Dette er en såkalt midtveishøring i arbeidet fram mot forvaltningsplanen, og det skal være med på å skape en felles forståelse hos berørte aktører for hva som er hovedutfordringene for vannforvaltningen i vannregionen.. Les mer.. Mjøsa blir sakte, men sikkert renere.. [20/06-2012] Fisken i Mjøsa inneholder nå mye mindre miljøgifter enn for ti år siden, hovedsakelig fordi utslippene av bromerte flammehemmere er stanset.. Les mer hos Klif.. God sikt og kaldt vann i Mjøsa.. [11/06-2012] Det har til nå blitt gjennomført tre prøverunder på de fire faste prøvestasjonene, fra tidlig mars til begynnelsen av juni.. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål.. [01/06-2012] Påvirkningene som har størst effekt i vannområdet samlet sett, er nå identifisert.. Karakteriseringsarbeidet i Vannområde Mjøsa.. [01/06-2012] Denne rapporten sammenfatter vurderingene av dagens tilstand i vannforekomstene, eventuelle påvirkninger på vannet og risiko for ikke å nå god økologisk tilstand i 2021.. Fakta om viktige vassdragsavsnitt.. [18/04-2012] Her viser vi faktaopplysninger for de fleste større vassdragsavsnitt i Vannområde Mjøsa.. Oppsummering påvirkninger i Vannområde Mjøsa.. [17/04-2012] Her presenterer vi  ...   årsmøtet i Vassdragsforbundet og møtet i vannområdeutvalget for Vannområde Mjøsa kan du lese.. her.. Årsmøte og fagdag 2012 - Møte i Vannområde Mjøsa.. [27/02-2012] Dette innkalles til årsmøte og fagdag i Vassdragsforbundet, og møte i vannområdeutvalget for Vannområde Mjøsa.. 26.. mars 2012.. , på Honne (Biri).. Siste nytt fra overvåkingen presenteres, samt eksempler på helhetlig vannforvaltning lokalt.. Arbeidet med.. Vannforskriften.. vies betydelig plass, med fokus på oppsummering og prioritering av de viktigste utfordringene for vannmiljøet i Vannområde Mjøsa.. Arkiv.. Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver ble stiftet 31.. mars 2003.. Vi har nå 65 medlemmer: 20 kommuner, 2 fylkeskommuner, 2 fylkesmenn, 2 vassdrags- regulanter og 29 bedrifter, avfallsselskaper og interesse- organisasjoner, samt 10 støttemedlemmer.. Kart over Mjøsa.. Dybdekart.. Fakta om Mjøsa.. Miljømål.. Prøvestasjoner.. Miljøtilstanden i Mjøsa.. Istidsinnvandrere i Mjøsa.. Folder istidsinnvandrere.. EUs vanndirektiv.. Vannportalen Glomma.. KUNNGJØRINGER.. KONTAKT OSS.. Adresse:.. Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver.. Postboks 987.. 2626 LILLEHAMMER.. Besøksadresse:.. Statens hus, Storgata 170.. Org.. nr:.. 985 849 102.. Telefon:.. 61 26 61 37.. Telefax:.. 61 26 61 67.. E-post:.. ohs@fmop.. no.. Abonnér på nyheter.. Send en e-post til oss så kan du motta en melding i din innboks om nyheter /oppdateringer på vår nettside.. 2009 mikweb design..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Vassdragsforbundet
  Descriptive info: Om oss.. Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver.. er en ideell forening som ble stiftet 31.. Odd Henning Stuen.. er daglig leder og har vært ansatt siden 1.. mars 2005.. Harriet de Ruiter.. er engasjert som prosjektmedarbeider, i et samarbeid med Fylkesmannen i Oppland (FMOP).. Vassdragsforbundet leier kontorplass hos FMOP på Lillehammer.. Forbundet har 67 medlemmer pr 29.. mars 2011, nærmere bestemt 31 bedrifter og organisasjoner, 2 regulanter, 20 kommuner, fylkeskommunene i Oppland og Hedmark, Fylkesmennene i de to fylkene og 10 støttemedlemmer.. Se.. Vassdragsforbundets vedtekter.. og.. Medlemsoversikt.. Vassdragsforbundet har dette styret f.. o.. m.. mars 2012:.. Styremedlemmer.. Valgt.. Varamedlemmer.. Kjetil Bjørklund, Gjøvik kommune - styreleder.. 1 år.. Nils Amund Røhne, Stange kommune.. Asbjørn Tufto, Ringsaker kommune  ...   Skybak, HOFF SA.. Thor Johannes Rogneby, Oppland Bondelag.. Inger Amb, Hedmark Bondelag.. Hanne Thingstadberget, Hedmark fylkeskommune.. Kristin Loe Kjelstad, Oppland fylkeskommune.. Thomas Smeby, FMOP - LA.. Tore Pedersen, FMOP - MA.. Ragnhild Skogsrud, FMHE - MA.. Lars Martin Hagen, FMHE - LA.. Valgkomité:.. Leif Skar, Stange kommune - leder.. Ola Hegge, Fylkesmannen i Oppland.. Arnstein Hals, KiMs Norge AS.. Revisor:.. Crowe Horwath AS (BDO).. Bakgrunn.. Vassdragsforbundet har sin opprinnelse i Mjøsovervåkingen som ble startet på begynnelsen av 1970-tallet som ledd i et landsomfattende statlig overvåkingsprogram på vannforurensning.. Vassdragsforbundet er en ideell forening med følgende medlemmer: Kommunene rundt Mjøsa og i Gudbrandsdalen, Fylkesmennene og fylkeskommunene i Oppland og Hedmark, Mjøsregulanten (GLB), industribedrifter og frivillige organisasjoner med mjøstilknytning..

  Original link path: /omoss.php
  Open archive

 • Title: Vassdragsforbundet
  Descriptive info: har oppgaver knyttet til følgende områder:.. ~.. Finansiere, gjennomføre og rapportere en årlig tilstandsovervåking.. Fastsette miljømål for Mjøsa og tilløpselvene og foreslå tiltak for at disse kan nås.. Koordinere og samordne andre pågående undersøkelser i vassdraget.. Drive informasjons- og motivasjonsarbeid, samt forestå spesielle undersøkelser etter behov.. Være sekretariat for Vannområde Hunnselva.. Være vannområdeutvalg for Vannområde Mjøsa..

  Original link path: /tjenester.php
  Open archive

 • Title: Vassdragsforbundet
  Descriptive info: Her finner du referanser til en del relevante fagrapporter:.. NIVA.. Årsrapporter fra Mjøsovervåkingen (tiltaksorientert -) finnes løpende f.. 1971.. NIVA-rapport 4527-2002.. Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver.. Datarapport for 2001.. NIVA-rapport 4816-2004.. Samlerapport for 2001 og 2002.. NIVA-rapport 4913-2004.. Årsrapport/datarapport for 2003.. NIVA-rapport 4985-2005.. Årsrapport/datarapport for 2004.. NIVA-rapport 5195-2006.. Årsrapport/datarapport for 2005.. NIVA-rapport 5421-2007.. Årsrapport/datarapport for 2006.. NIVA-rapport 5568-2008.. Årsrapport/datarapport for 2007.. NIVA-rapport 5758-2009.. Årsrapport/datarapport for 2008.. NIVA-rapport 5974-2010.. Årsrapport/datarapport for 2009.. NIVA-rapport 6132-2011.. Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa.. Årsrapport/datarapport for 2010.. NIVA-rapport 6316-2012.. Årsrapport/datarapport for 2011.. NIVA 1977.. Forslag til kommunale tiltak for å begrense forurensningstilførslene til Mjøsa (21 kommuner).. NIBR-rapport 1981:12.. Mjøsaksjonen 1977 1980.. - - -.. Forprosjekt Vannbruksplan for Hunnselva, 1991.. NIVA-rapport.. Hunnselva 1961, 1982, 1983 og 1993.. NIVA-rapporter.. Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Gjøvik kommune, årsrapporter 2000 2004.. Kvikksølv i Mjøsa`s sedimenter, 1985.. NIVA-rapport 4072-99.. Miljøgifter i fisk fra Mjøsa, 1999.. NIVA-rapport 4402-2001.. Halogenerte organiske miljøgifter og kvikksølv i norsk ferskvannsfisk, 1995 1999.. Kartlegging av utvalgte organiske miljøgifter bromerte flammehemmere m.. fl.. SFT-rapport.. Landsomfattende undersøkelser av tungmetaller i innsjøsedimenter og kvikksølv i fisk.. NIVA-rapport 3466-96.. Forslag til overvåkingsplan for vannforekomster i Oppland fylke.. Raufoss Næringspark ANS.. Historiske forurensninger.. Overvåking av vannkvaliteten i Hunnselva, høsten 2004.. Jordforsk-rapport 98/04.. Kartlegging og tiltaksanalyse for forurensing fra spredt avløp og landbruk i Einafjorden og  ...   FMOP og Vassdragsforbundet 2007.. Lokal overvåking i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen i 2006.. Naturkompetanse AS, 2006.. Ørreten i Hunnselva - Hva har skjedd?.. Robert Karlson, 2009.. Døgnfluer, steinfluer, vårfluer og øyenstikkere i Mjøsa (oppdragsrapport).. BioFokus-rapport 2009-29.. Biologiske registreringer i evjer langs Vorma og bekker langs Mjøsa i Eidsvoll og Stange 2009.. NIVA-rapport 6004-2010.. Overvåking av miljøgifter i Hunnselv-vassdraget i Vestre Toten kommune i 2009.. LFI rapportnr.. 286-2010.. Vurdering av vannkvalitet i Hunnselva og Konglestadelva, Gjøvik kommune, Oppland.. Robert Karlson, 2011.. Bunndyrundersøkelser i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen, Vannområde Mjøsa.. Thomas Ramse Andersen, 2011.. Bred deltagelse for solide beslutninger - Et tilbakeblikk på medvirkningsprosessen i arbeidet med Vannområde Hunnselva.. HiT skrift nr 2/2011.. Genetisk struktur hos ørret i Mjøsa.. Bremnes, T.. og Brittain, J.. 2011.. Vurdering av økologisk tilstand i Gudbrandsdalslågen og Gausa, Oppland.. Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo,.. Rapport nr.. 7, 12 s.. NIVA-Notat nr.. N-10/12.. Begroingsundersøkelser på 11 lokaliteter i Vannområdet Mjøsa, 2011.. Bioforsk Rapport Vol.. 6 Nr.. 132 2011.. Modellering av næringsstofftilførsler i et vassdragsavsnitt på Hadeland.. NIVA-rapport 6367-2012.. Økologisk tilstand i Lenavassdraget og Heggshuselva i Østre og Vestre Toten kommuner 2011, basert på bunndyrsamfunn.. Aktuelle rapporter i pdf versjon:.. Mjøsovervåking 25 år (1999).. Kortversjon Mjøsovervåking 2011.. Kortversjon Mjøsovervåking 2010.. Kortversjon Mjøsovervåking 2009.. Kortversjon Mjøsovervåking 2008.. Kortversjon Mjøsovervåking 2007.. Kortversjon Mjøsovervåking 2006.. Kortversjon Mjøsovervåking 2005.. Kortversjon Mjøsovervåking 2004..

  Original link path: /rapporter.php
  Open archive

 • Title: Vassdragsforbundet
  Descriptive info: FAKTASIDER.. Mjøsovervåkingen.. Fiskearter i Mjøsa (poster).. Miljøtilstanden i vassdrag i Hedmark.. Vannportalen.. Vann-Nett Statistikk.. Faktaark vannområder og -forekomster.. Vannmiljø.. seNorge.. Miljøstatus i Norge.. Miljøstatus i Oppland.. Miljøstatus i Hedmark.. Miljøstatus i Oslo og Akershus.. Naturforvaltning i kommunene.. OFFENTLIGE MYNDIGHETER.. Info fra regjering og departementer.. Direktoratet for naturforvaltning.. Klima- og forurensningsdirektoratet.. Norges vassdrags- og energidirektorat.. Karttjenester NVE.. Mattilsynet.. Nasjonalt folkehelseinstitutt.. Fylkesmennene i Norge.. Veiviser i det offentlige.. Veiviser i miljølovverket.. Oppland fylkeskommune.. Hedmark fylkeskommune.. Akershus fylkeskommune.. SENTRALE INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER.. Norsk institutt for vannforskning..  ...   naturforskning.. Glommens og Laagens Brukseierforening.. Norges Naturvernforbund.. Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.. Naturkompetanse AS.. Miljøringen.. ANDRE PROSJEKTER.. Morsa - Vansjø og Hobølvassdraget.. Aksjon Jærvassdraget.. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag.. Strandsone Mjøsa.. Vätternvårdsförbundet.. Vänerns vattenvårdsförbund.. MEDIA.. Gudbrandsdølen Dagningen.. Lokalavisa Dølen.. Oppland Arbeiderblad.. Hamar Arbeiderblad.. Hamar Dagblad.. Ringsaker Blad.. NRK Hedmark og Oppland.. RAPPORTER M.. M.. Miljøvernavdelingen - rapporter, Oppland.. Miljønytt.. SKOLE BARN.. Nettverk for miljølære.. Miljøjournalistene.. Vannkunnskap.. Miljøagentene.. Mange bekker små.. Blant fiskene i Mjøsa.. Bekkis.. Bruk av vann på Østre Toten.. Hamar naturskole..

  Original link path: /lenker.php
  Open archive

 • Title: Vassdragsforbundet
  Descriptive info: Kontakt.. Det har til nå blitt gjennomført tre prøverunder på de fire faste prøvestasjonene, fra tidlig mars til begynnelsen av juni.. Målingene i mars viste lave konsentrasjoner av total-fosfor, med verdier i området 3 - 4 mikrogram per liter.. Siktedypet har så langt vært høyt, med verdier på stort sett over 10 m.. Det vil si at algemengden har vært lav.. Som vanlig hadde stasjon Brøttum betydelig lavere siktedyp (5,6 - 5,7 m) enn de andre  ...   også bare 7,5 m den 23.. mai, men her hadde siktedypet økt til 12,5 m den 6.. juni, trolig som følge av at innvirkningen fra vårflommen i elvene nå er over.. Vannet i de øvre vannlag var fortsatt relativt kaldt den 6.. juni, med verdier på 5 - 9 C i de øverste 10 meterne.. Dette er sannsynligvis en av årsakene til at algemengdene i Mjøsa ser ut til å være små foreløpig.. 2005 mikweb design..

  Original link path: /mikpublish/viewarticle.php?id=70
  Open archive

 • Title: Vassdragsforbundet
  Descriptive info: Her viser vi faktaopplysninger for de fleste større vassdragsavsnitt i Vannområde Mjøsa.. Det enkelte vassdrag presenteres kort - med brukerinteresser, brukerkonflikter, de viktigste påvirkninger, vannforekomster som er i risiko for ikke å oppnå minst god miljøtilstand innen 2021 og kandidater til SMVF.. Lågen - fra Lesjaskogsvatnet til Otta.. Lågen - fra Otta til Harpefossen.. Lågen - fra Harpefossen til Hunderfossen.. Lågen - fra Hunderfossen til Mjøsa.. Mjøsa.. Otta.. Sjoa.. Vinstra.. Moksa.. Mosåa.. Gausa.. Hunnselva.. Lenaelva.. Mesnaelva.. Moelva.. Brumunda.. Flagstadelva.. Svartelva..

  Original link path: /mikpublish/viewarticle.php?id=69
  Open archive

 • Title: Vassdragsforbundet
  Descriptive info: Her presenterer vi en kortfattet oppsummering av karakteriseringsarbeidet i Vannområde Mjøsa og påvirkningskart for vannområdet samlet.. Karakterisering og Hovedutfordringer - Sammendrag.. Landbruk.. Husholdninger (spredt avløp).. Fysiske endringer i vassdraget.. Fiskevandringshindre.. Vannføringsregulering.. Sur nedbør.. Fremmede arter.. Kandidater SMVF.. Risikokart..

  Original link path: /mikpublish/viewarticle.php?id=68
  Open archive

 • Title: Vassdragsforbundet
  Descriptive info: Vi presenterer her kommunevise kart over hva som påvirker miljøtilstanden i de ulike vannforekomstene i Vannområde Mjøsa.. Kartene viser hvilke vannforekomster som er påvirket av landbruk, husholdninger (spredt avløp), fysiske endringer i vassdraget, fiskevandringshinder, vannføringsregulering, sur nedbør og fremmede arter.. Kandidater til.. sterkt modifiserte vannforekomster.. (SMVF) og vannforekomster som er  ...   2021 vises også.. Det kan i noen tilfeller være greit å se alle fysiske påvirkninger samlet da f.. eks.. fiskevandringshindre også er knyttet til vannføringsregulering og andre fysiske endringer.. Kartene som gjelder Hunnselva og påvirkningene landbruk og spredt avløp, kan bli noe endret.. Studer din kommune ved å klikke på bildet!..

  Original link path: /mikpublish/viewarticle.php?id=67
  Open archive

 • Title: Vassdragsforbundet
  Descriptive info: NYHETSARKIV.. NIVA overvåker Mjøsa og tilløpselvene også i år.. [10/01-2012] Etter avsluttende forhandlinger nå i januar har.. Norsk institutt for vannforskning (NIVA).. fått oppdraget med å gjennomføre tiltaksorientert overvåking i Vannområde Mjøsa i 2012.. Undersøkelsene er en videreføring av programmet som har vært fulgt i de senere årene.. NIVAs Østlandsavdeling var eneste tilbyder.. Se grunnlaget for anbudskonkurransen.. Faktaark om vannområder og vannforekomster.. [23/11-2011].. Den nye portalen for Vann-Nett samler alle verktøy under en adresse og gir i tillegg tilgang til faktaark for både vannforekomster og ulike administrative områder.. Saken omtales også på.. Moderate algemengder i Mjøsa også i 2011.. [16/11-2011] Mjøsa ble i sommer og høst tilført store mengder næringsstoffer som følge av mye regn og stor avrenning.. Det har derfor vært knyttet en viss spenning til om dette ville føre til større algemengder.. Vassdragsforbundets styre på studietur til Sverige.. [16/11-2011] I slutten av oktober 2011 dro styret i Vassdragsforbundet på studiebesøk til Hjo og Jönköping ved Vättern.. Våre kolleger i Vätternvårdsförbundet tok vel imot oss.. Tilstanden i Mjøsa etter flommene i 2011.. [26/09-2011].. Mye nedbør og arealavrenning har i sommer og høst gitt uvanlig store tilførsler av partikler og næringsstoffer til Mjøsa.. Konsentrasjonen av fosfor (total-fosfor) ble doblet eller mer enn det ved de ulike prøvestasjonene.. Men foreløpig ser ikke dette ut til å ha gitt noen markant økning i algemengden i Mjøsa.. Les de ferske vurderingene i.. NIVA`s notat.. Mjøsa preget av de store tilførslene fra nedbørfeltet.. [23/08-2011] Pinseflommen samt store nedbørmengder og stor tilrenning videre utover sommeren har gjort at Mjøsa har mottatt betydelig mer suspendert stoff (finmateriale) og næringsstoffer fra nedbørfeltet enn det som er vanlig i en mer normal sommer.. Redusert sikt i Mjøsa i etterkant av flommen.. [07/07-2011] Flommen i pinsehelga medførte stor tilførsel av finpartikler til Mjøsa.. Fortsatt - ca.. 3 1/2 uke etter flomtoppen - er dette godt merkbart i form av betydelig dårligere sikt i vannet enn vanlig i store deler av innsjøen.. Undersøkelser i Sjodalen i 2010.. [05/07-2011] På oppdrag fra Vågå kommune gjennomførte Limno-Consult v/Øivind Løvstad sommeren 2010 en undersøkelse av Gjende, Øvre Sjodalsvatn, Nedre Sjodalsvatn og Sjoa (Gjendeelva).. Dette var en oppfølging av tidligere forurensningsundersøkelser i området.. Ø.. Toten: Kommunedelplan vassdragsforvaltning revideres.. [30/06-2011] I Østre Toten kommune er kommunedelplanen for vassdrags- forvaltning fra 1999 nå under revisjon.. Planprogrammet ble vedtatt 30.. mai 2011.. Vassdragsforbundet ønsker å trekke fram dette arbeidet som et veldig godt eksempel på kommuneutgaven av vanndirektivarbeidet.. Høringsuttalelse planprogram.. [15/06-2011] Les Vassdragsforbundets høringsuttalelse til forslag til planprogram for Vannregion Glomma.. Overvåkingen i Vannområde Mjøsa godt i gang.. [09/06-2011] Den årlige overvåkingen av vannkvaliteten i Mjøsa ble startet med prøvetaking fra isen på de 4 faste prøvestasjonene i midten av mars.. Videre har det blitt gjennomført prøveinnsamling 18.. mai og 7.. juni.. Årsrapport for Mjøsovervåkingen 2010.. [11/05-2011] NIVA har nylig publisert hovedrapporten for overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2010.. Økologisk tilstand i innsjøen i henhold til vanndirektivet er.. svært god.. ut fra dagens grenseverdier.. Men sammensetningen av algesamfunnet indikerer i følge forskerne en.. negativ tendens.. som bør følges nøye i tiden fremover.. Vurdering av økologisk tilstand i Lågen og Gausa.. [26/04-2011] Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) gjennomførte høsten 2010 bunndyrundersøkelser på til sammen 11 stasjoner i Gudbrandsdalslågen og Gausa.. Nytt styre i Vassdragsforbundet.. [04/04-2011].. Kjetil Bjørklund.. er valgt til ny styreleder, og.. Bondelaget.. har fått plass i.. Vassdragsforbundets styre.. Forurensningssituasjonen i Mjøsvassdraget 2010.. [04/04-2011] Kortversjonen av årsrapporten for 2010 finner du.. Mindre miljøgifter i Mjøsa.. [29/03-2011] De fleste miljøgiftnivåene i fisk fra Mjøsa viser nedgang fra 2009 til 2010.. Bromerte flammehemmere er sterkt redusert fra toppnivået i 2000.. Kvikksølv går derimot ikke ned.. Genetikk hos mjøsørret.. [25/03-2011].. Høgskolen i Telemark har kartlagt genetisk variasjon og struktur hos ørret i Mjøsa.. Ørret fra de fleste undersøkte lokalitetene var genetisk adskilte, altså har hver elv sin egen ørretstamme.. Analysene bekrefter at Gudbrandsdalslågen i stor grad bidrar til Mjøsas bestand av storørret.. Undersøkelsen er støttet økonomisk av bl.. a.. Vassdragsforbundet.. Overvåking av plantevernmidler på Østre Toten.. [09/03-2011] I 2010 ble det gjennomført overvåking av plantevernmidler i Smebybekken på Østre Toten.. Dette var et samarbeidsprosjekt som kommunen administrerte, og undersøkelsen ble i hovedsak bekostet av Vassdragsforbundet med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Oppland.. Et kortfattet notat redegjør for resultatene -.. se her.. Bunndyrundersøkelsene i Gudbrandsdalen.. [08/03-2011] For å få kunnskaper om den biologiske/økologiske tilstanden i 24 sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen ble det senhøstes 2010 gjennomført bunndyrundersøkelser.. Her er rapporten.. Miljøgifter i fisk fra Mjøsa.. [07/02-2011] Folk som spiser mjøsfisk, har ikke mer av miljøgiftene dioksiner og PCB i kroppen enn resten av befolkningen.. Det har lenge vært kjent at fisken i Mjøsa er forurenset med PCB, og Mattilsynet har derfor gitt råd om å begrense konsumet av stor ørret fra Mjøsa.. Bunndyrundersøkelser i Lågen og Gausa.. [25/10-2010] For å få et bedre grunnlag for vurdering av nåtilstanden i våre vannforekomster, startes det i disse dager bunndyrundersøkelser ved i alt 35 lokaliteter i Gudbrandsdalen og Gausdal.. Skjøtsel av kantvegetasjon langs vassdrag.. [07/10-2010].. Fylkesmennene i Hedmark og Oppland har sammen med NVE Region Øst laget en enkel veileder om hvordan den viktige kantvegetasjonen langs vassdrag bør behandles.. Litt større algemengder enn ønskelig i Mjøsa.. [22/09-2010] Algemengden, målt som klorofyll-a, har vært noe høyere enn målsettingen for innsjøen i deler av vekstsesongen.. Endring i vannforskriften.. [06/09-2010].. Som følge av gjennomføringen av Grunnvannsdirektivet.. i Norge ble vannforskriften endret 31.. august 2010.. God sikt i Mjøsa, men blågrønnalgen Anabaena er på gang.. [15/07-2010] Ved prøverunden den 14.. juli var det relativt god sikt i Mjøsa.. Vi observerte imidlertid til dels store mengder av blågrønnalgen (cyanobakterien).. Anabaena.. i de øvre vannlag, spesielt på prøvestasjonene Furnesfjorden og Kise.. Innkalling til møte i Vannregionutvalget.. [28/06-2010] Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord innkalles til oppstartsmøte for planperiode II og for arbeidet med iverksetting av den godkjente forvaltningsplanen for planperiode I.. Møtet arrangeres i Oslo 24.. Overvåkingen av vannkvaliteten i Mjøsa i gang.. [10/06-2010] Årets overvåking av vannkvaliteten i Mjøsa er godt i gang.. Hittil har det blitt samlet inn prøver 16.. mars, 19.. mai og 9.. Årsrapporten for 2009 er klar.. [08/06-2010] NIVA gjennomførte også i 2009 en tiltaksorientert overvåking av Mjøsa og tilløpselvene for Vassdragsforbundet.. Resultatene finner du på siden Rapporter.. Karakterisering av vannforekomster i Vannområde Mjøsa.. [07/05-2010] Vassdragsforbundet og Fylkesmannen i Oppland gjennomfører nå en runde med én-dags arbeidsmøter i Gudbrandsdalskommunene.. Analyserer proteinet metallothionein i mjøsfisken.. [07/05-2010].. Forskere undersøker hvilke effekter miljøgifter har på ørret fra Mjøsa og Losna.. De analyserer blant annet metaller og proteinet metallothionein (MT).. Dette proteinet binder kvikksølv, og ellers er selen et stoff som beskytter fisken mot effektene av kvikksølv.. Lokal vannforvaltning - Faktaark.. [06/04-2010] Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gitt ut en serie med.. faktaark om lokal vannforvaltning.. Protokoll fra årsmøtet 2010.. [06/04-2010] Årsmøtet i Vassdragsforbundet ble arrangert 24.. mars 2010.. Protokollen kan du se.. God deltagelse på årsmøtet 2010.. [26/03-2010] Hele 55 personer deltok på årsmøtet på Honne 24.. 03.. 2010.. Her kan du se.. deltagerlisten.. Bondelagene og FNF Oppland nye medlemmer!.. [25/03-2010].. Det er med stor glede vi kan ønske landbruksnæringen ved Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag velkommen som nye ordinære medlemmer i Vassdragsforbundet.. Begge var tidligere støttemedlemmer.. Like hyggelig er det at Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Oppland velger å bli ordinært medlem.. De representerer mye av allmennhetens interesser for et godt vannmiljø.. Forurensningssituasjonen i 2009.. [17/03-2010] Kortversjonen av årsrapporten for 2009 er klar!.. Se den her.. Program for årsmøtet 24.. [25/02-2010] Velkommen til.. årsmøte og fagdag.. på Honne Hotell og Konferansesenter, Biri.. Da dette samtidig er det første møtet i.. vannområdeutvalget.. for Vannområde Mjøsa, er det ønskelig at flest mulig av brukerinteressene tar turen til Honne!.. Ny postadresse.. [15/03-2010].. Fra 15.. mars 2010 er vår postadresse:.. Biologiske registreringer langs Vorma og Mjøsa.. [07/01-2010] Stiftelsen Biofokus har undersøkt bekker og evjer langs Vorma og Mjøsa i forbindelse med utvidelse og omlegging av E6 og Dovrebanen.. Se rapporten her.. Nitrogen - for mye av det gode?.. [14/12-2009].. Professor Dag O.. Hessen ved Biologisk Institutt, UiO har skrevet en artikkel for Vassdragsforbundet om nitrogenets betydning for økt vekst av alger og planter i ferskvann.. Lokale utslipp til Mjøsa er redusert.. På oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) har NILU (Norsk institutt for luftforskning) og NIVA (Norsk institutt for vannforskning) gjennom flere år overvåket tilførsler av miljøgiftene PCB, kvikksølv og bromerte flammehemmere til Mjøsa.. De lokale utslippene er kraftig redusert de siste årene.. Tilførsler fra lufta og utlekking fra innsjøsedimentene er nå viktige kilder til miljøgifter.. Skogsdrift gir mer kvikksølv i vassdragene.. [27/11-2009].. Langtransporterte luftforurensninger fra Europa har ført til at det ligger mye kvikksølv i norsk jordsmonn.. NIVA leder.. ForestMercury-prosjektet.. og har funnet at hogst og sporskader etter tunge skogsmaskiner gir økt kvikksølvutlekking.. Mer kvikksølv i ferskvannsfisk - Mattilsynet opprettholder kostholdsråd.. [10/11-2009].. Hovedtilførselen av kvikksølv i Norge er langtransporterte luftforurensninger.. Disse er redusert de siste årene, men nye undersøkelser NIVA har gjort for SFT, viser likevel mer kvikksølv i abbor fra innsjøer i Sørøst-Norge enn tidligere.. Les mer hos.. SFT.. og på.. Oppgradert tiltaksveileder for landbruket.. [30/10-2009].. Bioforsk, i samarbeid med andre aktører, har utarbeidet en.. nettbasert veileder for tiltak i landbruket.. Denne oppdateres fortløpende.. Fosforkonsentrasjonen tilbake til det normale.. [26/10-2009] Feltsesongen 2009 ble avsluttet med en siste prøverunde utenfor Skreia 20.. oktober.. Som tidligere omtalt førte mye regn og stor avrenning fra nedbørfeltet i juli, august og begynnelsen av september til en markert økning i konsentrasjonen av fosfor i Mjøsas øvre vannlag.. De siste analysene (fra slutten av september) tyder imidlertid på at fosforkonsentrasjonen har sunket betraktelig utover høsten, til et nivå rundt det som har vært vanlig de senere årene.. Oppstartsmøte-presentasjoner.. [02/10-2009] Oppstartsmøtene i Vannområde Mjøsa ble gjennomført i uke 37 - 2009.. Presentasjonene fra disse møtene kan nå studeres her.. Registrering og analyse av tilstanden i vann.. [17/09-2009] Kartsystemet.. er utviklet av SFT og DN og ble lansert 15.. 09.. 2009.. Gjennom Vannmiljø ønsker man å oppnå en forenkling og effektivisering av vannfaglig arbeid.. Kartsystemet er åpent for alle som vil.. se.. på dataene.. Dårligere vannkvalitet enn ønskelig i Mjøsa.. [14/09-2009].. Fosforkonsentrasjonen (Tot-P) i Mjøsas øvre vannlag har økt fra 2 - 5 mikrogram pr liter i juni/begynnelsen av juli til 7 - 9 mikrogram pr liter i slutten av juli/begynnelsen av august.. De sistnevnte verdiene er klart høyere enn målsettingen om at konsentrasjonen.. i Mjøsas sentrale og søndre deler ikke bør være høyere enn 5,5 - 6,5 mikrogram  ...   21,3 C og Skreia 15,2 C.. Det er meget sjelden vi måler så høye temperaturer midtfjords allerede i begynnelsen av juni.. Det varme laget var imidlertid bare 2-4 m dypt, og en økning i vinden vil trolig føre til markert nedgang i temperaturen i overflaten.. Sikten var gjennomgående noe dårlig som en følge av flomvann i kombinasjon med en del alger.. Miljøoversikt for alt vann i Norge.. [02/06-2008] Nettstedet Vann-Nett viser miljøtilstanden for alt norsk vann.. For første gang er all tilgjengelig miljøinformasjon om elver, innsjøer, grunnvann og kystvann samlet på ett sted.. Mindre miljøgifter til Mjøsa via kommunale renseanlegg.. [02/06-2008] Det er ikke mer tilførsler av miljøgifter til Mjøsa via kommunale renseanlegg enn det er andre steder i Norge.. Det er lave tilførsler av både PCB og den bromerte flammehemmeren PBDE.. Flom gir store variasjoner i sikten.. [23/05-2008] Ved en prøverunde til de fire faste overvåkingsstasjonene på Mjøsa 21.. mai ble det konstatert meget store forskjeller i siktedypet.. DDT-forurensning i Furnesfjorden.. [06/05-2008] Miljømyndighetene leter etter kilder til forurensningen og tok prøver av bekkesediment på Nes onsdag 30.. april.. Prøvene er levert NILU for analyse.. Les hva HA skriver om saken.. Inndeling i vannområder.. [30/04-2008].. Endelig inndeling av Vannregion Glomma/Indre Oslofjord i vannområder ble vedtatt 8.. april 2008.. Kartet kan du se.. Nytt støttemedlem.. [17/04-2008] Vassdragsforbundet ønsker.. AS Oplandske Dampskibsselskap (Skibladner).. velkommen som nytt støttemedlem!.. Møte i vannregionutvalget og referansegruppa.. [14/04-2008] Vannregionutvalget hadde møte i SFT tirsdag 8.. Møtet var også åpent for alle andre interesserte i referansegruppa.. På sakslisten sto flere viktige saker: Endelig planprogram, høringsdokument for Vesentlige spørsmål , inndeling av hele vannregionen i vannområder, og mandat og sammensetning av AU 2008.. Lave konsentrasjoner av fosfor på senvinteren i Mjøsa.. [11/04-2008] Årets første prøverunde ble gjennomført 12.. og 14.. mars, ved islagt vann i nordre del (Brøttum) og sirkulerende, åpne vannmasser i de sentrale områdene og Furnesfjorden.. Midler fra SFT til lokal overvåking.. [07/04-2008] Etter den årvisse søknadsrunden er fylkesmennene nå tildelt midler fra Statens forurensningstilsyn (SFT) til lokal overvåking av vannforekomster.. Fylkesmannen i Hedmark har fått kr 422 000,- til overvåking av Mjøsa.. Midlene overføres i sin helhet til Vassdragsforbundet.. Fylkesmannen i Oppland har fått kr 80 000,- hvorav halvparten (kr 40 000,-) går til overvåking i Vannområde Hunnselva.. Her er de!.. [07/04-2008].. Kortversjon og hovedrapport for fjoråret er nå klare.. Kontakt oss og få papirutgavene tilsendt.. Du kan også lese dem her:.. Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2007.. NB!!.. Vi har restopplag av tidligere års rapporter.. Hva forteller sedimentene om Mjøsas utvikling?.. [28/03-2008] Undersøkelser, sammenfattet i en ny foreløpig rapport fra NIVA, indikerer at eutrofieringen i Mjøsa har startet tidligere enn vi har antatt.. Vi må trolig tilbake til før 1800 for å nærme oss en stabil naturtilstand.. Nye medlemmer i Vassdragsforbundet.. [28/03-2008] Vi ønsker.. VOKKS Kraft AS.. ,.. Midt-Gudbrandsdal Renovasjons- selskap.. Mjøsa felles fiskerforening.. velkommen som medlemmer i Vassdragsforbundet!.. Protokoll fra årsmøtet 2008.. [28/03-2008].. Vassdragsforbundets årsmøte ble arrangert 27.. 2008 på Honne Hotell og Konferansesenter.. Protokollen kan du lese.. Mindre bromerte flammehemmere i fisk fra Mjøsa.. [14/02-2008] For noen år siden ble det oppdaget at ørret og annen mjøsfisk hadde et relativt høyt innhold av bromerte flammehemmere.. SFT fastslår nå at det er mindre av disse stoffene i fisken fra Mjøsa.. Med bakgrunn i nivåene av PCB og kvikksølv opprettholdes Mattilsynets kostholdsråd.. Bromerte flammehemmere i blodet hos mjøsfiskspisere.. [08/02-2008] Forskere ved Folkehelseinstituttet har nylig fått publisert en artikkel om innholdet av bromerte flammehemmere (PBDE og HBCD) i blodet hos folk som har spist mye fisk fra Mjøsa.. Artikkelen, som er på engelsk - Consumption of fish from a contaminated lake.. , finner du på.. denne siden.. Noen av disse dataene ble allerede presentert under Vassdragsforbundets årsmøte i 2006.. Bromert flammehemmer forbys.. [23/01-2008] Den bromerte flammehemmeren deka-BDE blir forbudt å bruke i Norge fra 1.. EUs vanndirektiv - Vassdragsforbundets rolle.. [03/01-2008] Vi har sendt et strateginotat på høring til Vassdragsforbundets medlemmer.. Fristen for å komme med innspill er 4.. februar 2008.. Her kan du lese.. høringsbrev.. høringsdokument.. Moderate algemengder i siste del av vekstsesongen.. [08/11-2007] Resultatene av klorofyllanalysene tyder på at algemengdene i Mjøsa ikke har vært spesielt store i perioden august-oktober 2007.. Miljøgifter i mjøsfisken.. [17/10-2007].. Fjorårets målinger av miljøgifter viser at det fortsatt er mye bromerte flammehemmere i fisk fra Mjøsa, men nivåene i lågåsild og ørret har ikke økt de siste årene.. Mattilsynets kostholdsråd for fisken i Mjøsa opprettholdes, og skyldes innholdet av PCB og kvikksølv, ikke innholdet av bromerte flammehemmere.. Neppe algeoppblomstring i år.. [08/11-2007] Målingene av klorofyll-a i de øvre vannlag (0-10 m) i perioden mai - september har vist at algemengdene har vært beskjedne i 2007.. Følg utviklingen ved å gå inn på Miljøtilstanden i Mjøsa til høyre på denne siden.. Vanndirektivet i Sverige.. [28/09-2007].. Har du lyst til å lese om arbeidet med Vanndirektivet i Sverige, er denne lenken en god inngang:.. http://www.. vattenmyndigheterna.. se/vattenmyndigheten/.. Her finner dere ymse informasjon og diverse lenker, bl.. til den svenske vannportalen.. 'Nye' organiske miljøgifter kartlagt.. [26/09-2007].. En landsomfattende undersøkelse, der også prøver fra Mjøsa er med, viser generelt lave nivåer av åtte lite kartlagte organiske miljøgifter i innsjøer og sjøområder.. Analysene av sedimenter og vannlevende organismer gir liten grunn til å tro at nivåene utgjør en miljørisiko av betydning.. Statens forurensningstilsyn (SFT) har fått utført studien som et ledd i Norges innføring av EUs vanndirektiv.. Rapporten finner du.. Fortsatt moderate algemengder i Mjøsa.. [13/09-2007].. Vurdert ut fra siktedypsmålingene 11.. september ser det ut til at algemengdene i Mjøsa fortsatt er relativt beskjedne.. Siktedypet ble målt til 6,6 m ved Brøttum, 8,6 m ved Kise, 8,1 m i Furnesfjorden og 9,7 m ved Skreia.. Det betyr økt sikt ved alle stasjoner siden forrige måling.. Temperaturen i overflatelaget varierte i området 11,8-13,2 C ved de ulike prøvestasjonene.. Den årlige innsamlingen av bakteriologiske prøver fra 38 stasjoner fordelt over hele Mjøsa gjennomføres 12.. og 13.. september.. Første miljøvurdering av alt vann i Norge.. Vannmiljøet i Norge ligger godt an sammenlignet med andre land i Europa.. Over halvparten av alt norsk vann kommer trolig til å tilfredsstille EUs miljøkrav.. Dette er første gang det er gjort en samlet vurdering av elver, innsjøer, grunnvann og kystvann i Norge.. Mekling om nye traseer for E6 og Dovrebanen.. [04/09-2007].. Det ble avholdt meklingsmøte mellom innsigelsespartene og kommunene Stange og Eidsvoll den 28.. august 2007.. Meklingen omhandlet valg av traseer for firefelts E6 og dobbeltsporet Dovrebane.. AS Oppland Metall vil ha bedre rensing av overflatevannet.. [29/08-2007] AS Oppland Metall i Hunndalen har søkt Statens forurensningstilsyn (SFT) om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, nærmere bestemt drift av anlegg for rensing av overflatevann fra industriområdet i Mattisrudsvingen 2.. Direktoratet for naturforvaltning i førersetet.. [20/08-2007].. Som kjent trådte Vannforskriften i kraft fra årsskiftet.. Nå har Direktoratet for naturforvaltning (DN) overtatt samordningsansvaret for gjennomføringen på direktoratsnivå.. Målet er å sikre et godt og ryddig samarbeid mellom alle som bruker og påvirker vann.. Tilstanden i Mjøsa midt i august.. [15/08-2007].. Prøveinnsamling og observasjoner over vannkvaliteten ble gjennomført 14.. august ved de fire faste målestasjonene.. Siktedypet var relativt bra i Mjøsas hovedvannmasser med 7,3 m ved Kise, 7,4 m i Furnesfjorden og 8,6 m ved Skreia.. Brøttum hadde lavere siktedyp (5,0 m), hovedsakelig pga.. påvirkningen fra de store elvene i nord.. Temperaturen i overflatelaget varierte fra 14,3 C ved Skreia til 17,8 C ved Brøttum.. Algemengdene har så langt i vekstsesongen vært moderate.. Klorofyllverdiene har stort sett variert i området 1-3 mikrogram pr.. liter, dvs.. innenfor fastsatt miljøkvalitetsmål som sier at algemengden ikke bør overstige 4 mikrogram klorofyll-.. a.. pr.. Størst målt algemengde hittil hadde Skreia-stasjonen 16.. juli med 3,3 mikrogram pr.. Tilstanden i Mjøsa i juli.. [01/08-2007].. Følgende siktedyp ble registrert 17-18/7 og 30-31/7: Brøttum 3,6 m (kun observasjon 18/7); Kise 5,2 og 6,6 m; Furnesfjorden 6,6 og 6,6 m; Skreia 6,1 og 7,3 m.. Høy vannføring i tilløpselvene og følgelig stor tilførsel av vann med til dels mye partikler og humus er en vesentlig årsak til den relativt lave sikten i Mjøsas vannmasser i juli.. Større algemengder vil også kunne bidra til å redusere sikten, men så langt ser det ikke ut til at mengden alger har vært spesielt stor.. Klorofylldata for juli foreligger ikke ennå.. I slutten av mai og begynnelsen av juni var algemengdene i hovedsak lave med klorofyllverdier i området 0,3-1,9 mikrogram pr.. liter, bortsett fra Furnesfjorden som hadde 2,5 mikrogram pr.. liter 22.. mai.. Temperaturen i det øvre vannlaget ble ved de to tidspunktene målt til 15,4 og 14,7 C ved Kise; 17,4 og 17,7 C i Furnesfjorden; 17,2 og 16,0 C ved Skreia.. Oppdaterte data over vannkvaliteten i Mjøsa og tilløpselvene finner du ved å gå inn på nettsiden.. aquamonitor.. no/Mjosovervak.. Mjøsfisk lite påvirket av miljøgifter fra elvene.. [06/07-2007].. En omfattende kartlegging av tilførsler av miljøgifter til Mjøsa viser at hovedkilden til de bromerte forbindelsene som gjenfinnes i fisk, har vært konsentrert lokalt i området nær Lillehammer.. Formålet med denne nye kartleggingen har vært å undersøke hvor mye miljøgifter som årlig tilføres Mjøsa via renseanlegg, elver og byområder.. Storsatsing mot forurensning i Gjøvik.. [05/07-2007].. Gjøvik kommune forbereder en større offensiv mot forurensning til Mjøsa fra kommunale og private avløpsanlegg, samt en forbedring av kommunalt vannverk.. Tiltakene er like omfattende som Mjøsaksjonen på 1970-tallet.. Arbeidet som gjøres skal munne ut i to hovedplaner, en for avløp og en for drikkevann.. Planene som skal ha en varighet på 12 år, forventes ferdigstilt nærmere jul, med håp om politisk behandling tidlig i 2008.. Vårsituasjonen i Mjøsa.. [07/06-2007] De første prøverundene i Mjøsa vekstsesongen 2007 ble gjennomført 21.. - 22.. mai og 5.. - 6.. I løpet av denne perioden økte temperaturen i overflaten klart, mens siktedypet ble redusert betydelig på de fleste stasjonene.. De faste prøvestasjonene i Mjøsa.. [19/10-2006].. 1.. Brøttum.. - Midtfjords utenfor Samuelstuen Camping.. 2.. Kise.. - Midtfjords utenfor Bioforsk på Kise.. 3.. Furnesfjorden.. - Midtfjords utenfor Jessnes.. 4.. Skreia.. - Hovedstasjon, midt mellom Totenvika og Rotlia.. 5.. Morskogen.. - Midtfjords mellom Morskogen st.. og Feiring.. Stiftelsen Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver ble stiftet 31.. Forbundet består av til sammen 43 medlemsbedrifter og organisasjoner og 22 medlemskommuner inkl.. 2 fylkeskommuner.. I tillegg kommer staten ved fylkesmennene og SFT.. Fakta om Mjøsa.. Postadresse:.. c/o Fylkesmannen i Oppland.. Serviceboks.. 2626 Lillehammer.. Telefon: 61 26 61 37.. (evt.. 950 59 073).. Telefaks: 61 26 61 67.. e-post:.. Statens hus, Storgata 170,.. Lillehammer..

  Original link path: /arkiv.php
  Open archive

 • Title: Vassdragsforbundet
  Descriptive info: Kart over Mjøsa med tilløpselver..

  Original link path: /mikpublish/viewarticle.php?id=9
  Open archive


 • Archived pages: 38